กลอนแปด
“ยอดกษัตริย์พัฒนาปรีชาล้ำ พระองค์ทำนำร่องต้องศึกษา พระราชทานงานใหญ่ให้ประชา เกิดคุณค่าฟ้ารู้สู่ผืนดิน ธ ทรงโครงการพระราชดำริ ราชปิติวิวัฒน์จัดเพิ่มสิน มอบประชามาไว้ให้ทำกิน ไทยทั่วถิ่นยินดีมีสุขล้น ..... ร่วมใจพร้อมน้อมนำคำพ่อสอน ทุกขั้นตอนย้อนคิดประสิทธิ์ผล ประเสริฐหนอพ่อครูภูมิพล ทั่วโลกยลสนงานการอุทิศ ผองชาวไทยใจภักดิ์รักพ่อหลวง หลอมทุกดวงปวงไทยได้เพ่งพิศ เทิดพระองค์จงรักประจักษ์จิต ธ สถิตจิตใจไทยนิรันดร์”
ขอต้อนรับสู่กลอนแปด ของครูวัลลภ มากมี
บทกลอนทั้งหมดนี้เป็นทรัพย์สินทางปัญญา (ลิขสิทธิ์งานสร้างสรรค์ประเภทวรรณกรรม) ไม่อนุญาตให้นำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่แอบแฝงแสวงหาผลประโยชน์ ยกเว้นการลิงก์เข้าสู่เว็บบล็อกนี้

วันเสาร์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

กลอนเกี่ยวกับครู, กลอนเตือนครู, กลอนคุณธรรมครู, กลอนบูชาครู

     กลอนแปดแตกต่างจากกลอนแปดสุภาพ คลิกดู เสียงวรรณยุกต์ของกลอนแปดสุภาพ
     สำหรับเว็บบล็อก "กลอนแปด" นี้จะประกอบไปด้วยกลอนแปดสุภาพ  หัวข้อใหญ่ ดังต่อไปนี้
๑. กลอนแปดสุภาพ กับสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมตัวอย่างกลอนแปด (หน้าแรกนี้)  
๒. กลอนแปดสุภาพ ส่งเสริมความรักความเข้าใจใน ๓ สถาบันหลักของชาติไทย คือ
    ๒.๑ กลอนแปดสุภาพ ส่งเสริมความรู้และความรักในสถาบันชาติ ด้านมนุษยศาสตร์ ดังต่อไปนี้
          ๒.๑.๗ วันครู
          ๒.๑.๑๒ ๕ อ.
          ๒.๑.๑๓ รถติด
          ๒.๑.๑๖ รัก
     ๒.๒ กลอนแปดสุภาพ ส่งเสริมความรู้และความรักในสถาบันศาสนา มีกลอนธรรมะ ดังต่อไปนี้
     ๒.๓ กลอนแปดสุภาพ ส่งเสริมความรู้และความรักในสถาบันพระมหากษัตริย์ ดังต่อไปนี้     กลอนแปดสุภาพของท่านสุนทรภู่ "รู้วิชาก็ให้รู้เป็นครูเขา"


     กลอนแปดสุภาพของท่านอาจารย์เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ "ใครคือครู"

     e-learning

หมายเหตุ ผู้เขียนเน้นสัมผัสในทุกวรรคโดยแนวการสัมผัสในได้ยึดหลักจากบทกลอนที่เป็น Idol คือ
“น้ำใส ไหลเย็น เห็นตัวปลา”

กลอนแปดสุภาพ
กลอนสำหรับครู
กลอนเตือนใจ
กลอนเตือ
นตนของคนเป็นครู
     “เราคือครู ผู้หวัง สั่งสอนศิษย์
ปลุกต่อมคิด จิตใจ ใช่เพียงป้อน
รอบรู้ลึก ศึกษา หาขั้นตอน
เตรียมการก่อน สอนแม่น แน่นวิชา

     ประพฤติตน คนชอบ มอบเป็นศิษย์
ครูช่างคิด จิตดี มีคุณค่า
รักษาชื่อ ซื่อตรง คงจรรยา
ตรงเวลา หน้าที่ มีวินัย
     เนื้อหาแน่น แม่นนัก จักบ่งชี้
ฝังความดี ที่ศิษย์ ติดนิสัย
รู้ริเริ่ม เสริมซ้ำ ทำวิจัย
วินิจฉัย ให้ถ่อง มองการณ์ไกล

     สร้างสื่อดี มาค่า มาช่วยสอน
ครบขั้นตอน ย้อนปรับ กลับแก้ไข
การบ้านมอบ สอบถาม ความเข้าใจ
สังเคราะห์ได้ ไว้ชื่อ ถือชั้นครู
     อย่าดุด่า ว่าร้าย ให้ศิษย์ทุกข์
สอนสนุก ปลุกจิต ติดตรึงหู
แรงจูงใจ ให้เสริม เพิ่มภูมิรู้
ศิษย์เชิดชู ผู้สอน ซ้อนสิ่งดี

     อาชีพครู ดูว่า น่าขวยเขิน
คิดแค่เงิน เมินศักดิ์ มักหมองศรี
ประเมินผ่าน งานปล่อย ค่อยว่าที
ศิษย์หลบลี้ หนีเรือ เมื่อข้ามไป

     
ค่าเลิศล้ำ คำว่า ครูอาชีพ
เปรียบประทีป รีบส่อง ต้องสดใส
ส่องทางศิษย์ คิดรัก ปักหัวใจ
ปัญหาใด ไม่ท้อ รอเนิ่นนาน

     คุณธรรม นำใจ ให้ล้ำค่า
มีเมตตา ปราณี ที่กล่าวขาน
ลูกศิษย์ดี มีชื่อ คือผลงาน
ต้องเชี่ยวชาญ การสอน มิผ่อนคลาย

     เป็นแบบอย่าง ทางดี ที่ถูกต้อง
ศิษย์ยกย่อง ร้องทัก รักมิหน่าย
ศิษย์มีครู ครูมีศิษย์ มิตรรอบกาย
สิ่งสุดท้าย ถ่ายใจ ให้กันเอย”


                  รูปพานไหว้ครู

กลอนบูชาคุณครู
     “ศิษย์ขอน้อม พร้อมคำ สำนึกรู้
เพราะคุณครู ผู้ให้ ได้ศึกษา
คอยอบรม บ่มใจ ให้วิชา
สร้างปัญญา ค่าล้ำ ค้ำชีวี
     ขอกุศล ผลบุญ หนุนแด่ท่าน
ศิษย์จะสาน งานครู สู่ศักดิ์ศรี
อุทิศตน หนทาง สร้างศิษย์ดี
เพราะวันนี้ มีครู ผู้ให้เอย”

ด้วยจิตคารวะแด่คุณครูผู้ให้ ได้ประสิทธิ์ประศาสตร์วิชา
ประพันธ์โดย นายวัลลภ มากมี
เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗
The Experts on Vocational Education Staff from Taiwan visit at my classrooms on 5th June 2014.