กลอนแปด
“ยอดกษัตริย์พัฒนาปรีชาล้ำ พระองค์ทำนำร่องต้องศึกษา พระราชทานงานใหญ่ให้ประชา เกิดคุณค่าฟ้ารู้สู่ผืนดิน ธ ทรงโครงการพระราชดำริ ราชปิติวิวัฒน์จัดเพิ่มสิน มอบประชามาไว้ให้ทำกิน ไทยทั่วถิ่นยินดีมีสุขล้น ..... ร่วมใจพร้อมน้อมนำคำพ่อสอน ทุกขั้นตอนย้อนคิดประสิทธิ์ผล ประเสริฐหนอพ่อครูภูมิพล ทั่วโลกยลสนงานการอุทิศ ผองชาวไทยใจภักดิ์รักพ่อหลวง หลอมทุกดวงปวงไทยได้เพ่งพิศ เทิดพระองค์จงรักประจักษ์จิต ธ สถิตจิตใจไทยนิรันดร์”
ขอต้อนรับสู่กลอนแปด ของครูวัลลภ มากมี
บทกลอนทั้งหมดนี้เป็นทรัพย์สินทางปัญญา (ลิขสิทธิ์งานสร้างสรรค์ประเภทวรรณกรรม) ไม่อนุญาตให้นำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่แอบแฝงแสวงหาผลประโยชน์ ยกเว้นการลิงก์เข้าสู่เว็บบล็อกนี้

วันอังคารที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

ประวัติและผลงานครูวัลลภ มากมี

เมนูสำหรับสมาร์ทโฟน
เปิดบทความของเว็บบล็อกกลอนแปด


ประวัติ และผลงานของครูวัลลภ มากมี

ประวัติอย่างย่อ
ชื่อ                         นายวัลลภ มากมี

สถานที่อยู่ปัจจุบัน         79/3 หมู่ที่ 9  ต.วังศาลา  อ.ท่าม่วง  จ.กาญจนบุรี  71110

ประวัติการศึกษา
          พ.ศ. 2528       คอ.บ เครื่องกล (เกียรตินิยมอันดับ 2) สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
                               สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ (สจ.พ) 
ประวัติการทำงาน
          พ.ศ. 2528       อาจารย์ 1 ระดับ 3 เริ่มบรรจุเข้ารับราชการ ณ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี
          พ.ศ. 2548       ดำรงตำแหน่งครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (ครู ค.ศ. 3)
          พ.ศ. 2554       ดำรงตำแหน่งครู วิทยฐานะเชี่ยวชาญ (ครู ค.ศ. 4)
          1. ได้รับรางวัลเกียรติบัตรยกย่องให้เป็นครูตัวอย่าง ปีการศึกษา 2530 ของกระทรวงศึกษาธิการ
          2. ผู้ก่อตั้งและดำเนินงานศูนย์เทคโนโลยีรถยนต์ เป็นแห่งแรกของประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2533
          3. ได้รับการคัดเลือกครูปฏิบัติงานที่มีผลงานดีเด่น ปีการศึกษา 2540 ของกองวิทยาลัยเทคนิค
          4. ได้รับรางวัลเกียรติบัตรและโล่ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการตัวอย่าง ปีการศึกษา 2540 ของกระทรวงศึกษาธิการ
          5. ได้รับทุน JICA ไปศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน ถึง 20 ธันวาคม 2541 ขององค์การความร่วมมือระหว่างประเทศรัฐบาลญี่ปุ่น (JICA) หลักสูตร Vocational Training Instructors
          6. ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ และเกียรติบัตร ครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2552 ของคุรุสภา
          7. ได้รับทุนจากสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้ไปศึกษาดูงานประเทศออสเตรเลีย ระหว่างวันที่ 9 - 16 มีนาคม 2552
          8. ได้รับพระราชทานโล่บุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน ประจำปี 2552
          9. ได้รับทุนจากสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้ไปศึกษาดูงานประเทศ สหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 11 - 15 พฤษภาคม 2554
          10. ได้รับรางวัลครูผู้สอนดีเด่นแบบยั่งยืน จากมูลนิธิครูกาญจนบุรี ในปี พ.ศ. 2555
          11. ได้รับทุนจากสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา ไปประกวดผลงาน ณ ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2555 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง
          12. ได้รับโล่และเกียรติบัตรรางวัลครูดีเด่นเชิงประจักษ์ของ สอศ. ในปี พ.ศ. 2557
          13. ได้รับทุนจากสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา ไปประกวดผลงาน ณ ประเทศสมาพันธรัฐสวิส (สวิสเซอร์แลนด์) ระหว่างวันที่ 13 - 22 เมษายน 2558 ได้รับรางวัล Special Award ของประเทศจีน
          14. ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2557 ชั้นประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)
          15. ได้รับทุนจากสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้ไปประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ในระดับนานาชาติ ณ ประเทศไต้หวัน ระหว่างวันที่ 23 – 30 มกราคม 2559
          16. เป็นครูผู้ควบคุมและที่ปรึกษหลัก ทำให้ผู้เรียนได้รับถ้วยพระราชทานรางวัลยอดเยี่ยมของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 รางวัล, ได้รับประทานรางวัลผู้ทรงคุณวุฒิจากพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดามาตุ 3 รางวัล, ได้รับประทานรางวัลชนะเลิศจากพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดามาตุ 2 รางวัล, ได้รับถ้วยพระราชทานรางวัลชนะเลิศของสมเด็จเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ 2 รางวัล และ ได้รับรางวัลชนะเลิศอื่นๆ ในระดับชาติ 7 รางวัล

สถานที่ทำงานปัจจุบัน
          วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี  361  หมู่ 1  ต.ปากแพรก  อ.เมือง  จ.กาญจนบุรี  71000

ผลงานทางวิชาการ
          1. “การพัฒนาใช้เอทานอลเป็นเชื้อเพลิงใช้กับเครื่องยนต์แก๊สโซลีนด้วยวิธีการดัดแปลง 3 แบบ เรียกว่าเครื่องยนต์ใช้เอทานอล” (THE DEVELOPMENT USING ETHANOL AS FUEL IN GASOLINE ENGINE WITH 3 MODIFIES THAT THEY ARE CALLED THE ETHANOL ENGINES) ได้รับรางวัลชมเชย (โดยไม่มีผลงานใดได้รับรางวัลอื่น มีเพียงรางวัลชมเชยเท่านั้น) จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจำปี 2546
          2. “จักรยานหรรษา และแผ่นกระดานเล่นกีฬาแนวใหม่” ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ ด้านการศึกษา จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจำปี 2556

ประวัติอย่างละเอียด
๑. ชื่อและนามสกุล
          นายวัลลภ  มากมี

๒. ที่อยู่
          ๒.๑  ภูมิลำเนาปัจจุบัน ต.วังศาลา อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี ๗๑๑๑๐
          ๒.๒  โทรศัพท์ ๐-๓๔๖๔-๗๐๒๖ โทรศัพท์มือถือ ๐๖-๓๓๑๓-๗๗๔๙ E-mail: atc.vallop@gmail.com

๓. ประวัติส่วนตัวโดยละเอียด
          ๓.๑  เกิดเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๕
          ๓.๒  ภูมิลำเนาเกิด ๑๓๖ หมู่ ๖  ต.หาดอาษา  อ.สรรพยา  จ.ชัยนาท
          ๓.๓  จบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๕ จากโรงเรียนวัดศรีมงคล
          ๓.๔  จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๑ จากโรงเรียนทรัพย์สถิตวิทยาคาร
          ๓.๕  จบการศึกษาระดับชั้น ปวช.๓ ช่างยนต์ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๔ จากวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี
          ๓.๖  จบการศึกษาปริญญาตรี คอ.บ เครื่องกล (เกียรตินิยมอันดับ ๒) สาขาวิศวกรรมเครื่องกล เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๒๘ จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ (สจ.พ) King Mongkut's Institute of Technology, North Bangkok Campus. (Thai-German) (King Mongkut's University of Technology North Bangkok)

๔. หน้าที่การงานหรืออาชีพ
          ๔.  เริ่มรับราชการครู เมื่อ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๒๘ ในตำแหน่งอาจารย์ ๑ ระดับ ๓
          ๒.  เป็นครูสอนประจำ แผนกช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี
          ๔.  สถานที่ตั้งของสถานศึกษา ๓๖๑ หมู่ ๑ ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี ๗๑๐๐๐
          ๔.  โทรศัพท์ ๐-๓๔๕๑-๑๑๗๖ โทรสาร ๐-๓๔๕๑-๔๒๘๓
          ๔.  สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
          ๔.  ได้รับตำแหน่ง ครู ค.ศ. ๓ (วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ) เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๔๘
          ๔.  ตำแหน่งในปัจจุบัน ครู ค.ศ. ๔ (วิทยฐานะเชี่ยวชาญ) เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๔

๕. ผลงานพิเศษ
          เป็นผู้ริเริ่มและสร้าง ศูนย์เทคโนโลยีรถยนต์” เป็นแห่งแรกของประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๓ ปัจจุบันมีมูลค่า ๘,๓๕๑,๗๙๐.๐๐ บาท (แปดล้านสามแสนห้าหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยเก้าสิบบาท)

๖. รางวัลที่เคยได้รับ
          ๖.๑  รางวัลเกียรติบัตรเป็นผู้มีผลการเรียนดีเด่น ปีการศึกษา ๒๕๒๖ ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ (สจ.พ.)
          ๖.๒  รางวัลเกียรตินิยมอันดับ ๒ ปี รับรอง ณ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๒๘ ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ
          ๖.  รางวัลเกียรติบัตรยกย่องให้เป็นครูตัวอย่าง ปีการศึกษา ๒๕๓๐ ของกระทรวงศึกษาธิการ
          ๖.๔  รางวัลชนะเลิศ ระดับภาค และระดับกรมการจัดทำชุดการสอนวิชาปฏิบัติสาขาช่างยนต์ ปีการศึกษา ๒๕๓๒ ของกรมอาชีวศึกษา
          ๖.๕  ควบคุมนักศึกษาแข่งขันทักษะวิชาชีพช่างยนต์ ประเภทเครื่องยนต์ใหญ่ งานศิลปหัตถกรรมภาคกลางและตะวันออกครั้งที่ ๔๘ ได้รับรางวัลชนะเลิศครบทั้ง ๔ รางวัลคือ ชนะเลิศรถยนต์โตโยต้า, อีซูซุ, นิสสัน และรางวัลรวม ณ วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี ระหว่างวันที่ ๑ - ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๙
          ๖.๖  รางวัลเกียรติบัตรและโล่ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการตัวอย่าง ปีการศึกษา ๒๕๔๐ ของกระทรวงศึกษาธิการ
          ๖.๗  ได้รับการคัดเลือกว่าเป็นครูปฏิบัติงานที่มีผลงานดีเด่น ปีการศึกษา ๒๕๔๐ ของกองวิทยาลัยเทคนิค
          ๖.๘  ผลงาน เครื่องแยกน้ำมันออกจากน้ำ” ได้รับ ประทานรางวัลชนะเลิศจากสมเด็จเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ระดับชาติ ปีการศึกษา ๒๕๔๐ ของกรมอาชีวศึกษา (โดยเป็นครูผู้ควบคุมและที่ปรึกษาหลัก)
          ๖.๙  ได้รับคัดเลือกให้รับทุน JICA ไปศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น เป็นเวลา ๘ เดือนครึ่ง ตั้งแต่วันที่ ๕ เมษายน ถึง ๒๐ ธันวาคม ๒๕๔๑ ขององค์การความร่วมมือระหว่างประเทศรัฐบาลญี่ปุ่น (JICA) หลักสูตร Vocational Training Instructors, April ๗ - December ๑๗๑๙๙๘ และศึกษา ณ Polytechnic University May ๑๘ - December ๑๗๑๙๙๘
          ๖.๑๐  ได้รับรางวัล ครูผู้สอนระดับอุดมศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๔๒ ของมูลนิธิครูกาญจนบุรี
          ๖.๑๑  ผลจากการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับชาติ ปีการศึกษา ๒๕๔๔ ณ ห้างสรรพสินค้าซีคอนสแควร์ ทำให้ผลงาน รถจักรยานยนต์ใช้เอทานอล” ได้รับการคัดเลือให้ไปแสดงนิทรรศการในงานบางกอกมอเตอร์โชว์ครั้งที่ ๒๓ ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ ๒๙ มีนาคม – ๗ เมษายน ๒๕๔๕ และผลงานนี้ยังได้รับทุนจำนวน ๑๕๐,๐๐๐ บาท จากกรมอาชีวศึกษา สำหรับการวิจัยและพัฒนาผลงานรถจักรยานยนต์ใช้เอทานอล (โดยเป็นครูผู้ควบคุมและที่ปรึกษาหลัก)
          ๖.๑๒  ผลจากการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับชาติ ปีการศึกษา ๒๕๔๔ ณ ห้างสรรพสินค้าซีคอนสแควร์ ทำให้ผลงาน เครื่องยนต์ใช้เชื้อเพลิงเปลี่ยนแปลงได้ ๖ ชนิด” ได้รับการคัดเลือให้ไปแสดงนิทรรศการในงานเชื่อมั่นอุตสาหกรรมไทย (Build Thailand) ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๕  สิงหาคม ๒๕๔๕ (โดยเป็นครูผู้ควบคุมและที่ปรึกษาหลัก)
          ๖.๑๓  ได้รับรางวัลสิ่งประดิษฐ์คิดค้นจากสภาวิจัยแห่งชาติ (วช.) เครื่องยนต์ใช้เอทานอล” (รางวัลชมเชย โดยไม่มีผลงานใดได้รับรางวัลอื่น) ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมวิจัย ณ ห้องบางกอกคอนเวนชั่นฮอลล์ เซนทรัล ลาดพร้าว กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖
          ๖.๑๔  ได้รับทุนท่องเที่ยวภายในประเทศไทยจากการคัดเลือกของ สอศ. จากงบประมาณด้านการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลปี ๒๕๔๗
          ๖.๑๕  ได้รับการเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (ค.ศ. ๓) เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๔๘
          ๖.๑๖  ผลงาน “Auto Top Cool” ได้รับถ้วยพระราชทานรางวัลยอดเยี่ยมของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จากการประกวดในโครงการ ปตท. ร่วมสานฝันนักประดิษฐ์ใช้พลังงานอย่างยั่งยืน ณ อาคารสำนักงานใหญ่ ปตท. ในวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ (โดยเป็นครูผู้ควบคุมและที่ปรึกษาหลัก)
          ๖.๑๗  ผลงาน เครื่องเตือนภัยแก๊ส LPG รั่ว และป้องกันการขาดอากาศในรถยนต์” ได้รับ ประทานรางวัลผู้ทรงคุณวุฒิ จากพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดามาตุ จากการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๐ ประเภทที่ ๑ สิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ณ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ สาขาบางกะปิ ระหว่างวันที่ ๕ - ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ (โดยเป็นครูผู้ควบคุมและที่ปรึกษาหลัก)
          ๖.๑๘  ผลงาน ระบบระยะการเปิดลิ้นผันแปรสำหรับรถจักรยานยนต์หรือระบบ VVL (Variable Valve Lift)” ได้รับประทานรางวัลผู้ทรงคุณวุฒิ และรางวัลชนะเลิศ จากพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสม สวลีพระวรราชาทินัดามาตุ จากการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๐ ประเภทที่ ๔ สิ่งประดิษฐ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ณ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ สาขาบางกะปิ ระหว่างวันที่ ๕ - ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ (โดยเป็นครูผู้ควบคุมและที่ปรึกษาหลัก)
          ๖.๑๙  ผลงาน อุปกรณ์เติมอากาศในระบบฉีดเชื้อเพลิง” ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ จากการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับชาติ ในงานวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ๒๕๕๑ ณ ศูนย์จัดแสดงสินค้าและนิทรรศการนานาชาติกรุงเทพ - ไบเทค บางนา ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๑ (โดยเป็นครูผู้ควบคุมและที่ปรึกษาหลัก)
          ๖.๒๐  ผลงาน ระบบระยะการเปิดลิ้นผันแปรสำหรับรถจักรยานยนต์หรือระบบ VVL (Variable Valve Lift)” ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ จากการประกวดโครงการรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทยครั้งที่ ๘ ระดับอุดมศึกษา ระดับชาติ สาขาเทคโนโลยี ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ระหว่างวันที่ ๒ - ๕ ตุลาคม ๒๕๕๑ (โดยเป็นครูผู้ควบคุมและที่ปรึกษาหลัก)
          ๖.๒๑  ผลงาน เครื่องเตือนภัยแก๊ส LPG รั่ว และป้องกันการขาดอากาศในรถยนต์” ได้รับถ้วยพระราชทานรางวัลชนะเลิศ ของสมเด็จเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ จากการประกวดโครงการรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทยครั้งที่ ๘ ระดับอุดมศึกษา ระดับชาติ สาขาสร้างเสริมสุขภาพ ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ระหว่างวันที่ ๒ - ๕ ตุลาคม ๒๕๕๑ (โดยเป็นครูผู้ควบคุมและที่ปรึกษาหลัก)
          ๖.๒๒  ผลงาน จักรยานยงโย่” ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการประกวดโครงการรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทยครั้งที่ ๘ ระดับอุดมศึกษา ระดับชาติ นวัตกรรมการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ระหว่างวันที่ ๒ - ๕ ตุลาคม ๒๕๕๑ (โดยเป็นครูผู้ควบคุมและที่ปรึกษา)
          ๖.๒๓  ผลงาน เครื่องเตือนภัย LPG/CNG และ CO” ได้รับ ประทานรางวัลชนะเลิศ จากพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดามาตุ จากการประกวด โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา (IRVE) ปีการศึกษา ๒๕๕๑” ที่สนับสนุนทุนวิจัยโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๑ ณ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ สาขาบางกะปิ ระหว่างวันที่ ๕ - ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ (โดยเป็นครูผู้ควบคุมและที่ปรึกษาหลัก)
          ๖.๒๔  ได้รับทุนพร้อมกับนักศึกษา ๑ คน ให้ไปศึกษาดูงานประเทศออสเตรเลีย (เมลเบิร์น – แคนเบอรา – ซิดนีย์) จากโครงการรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทยครั้งที่ ๘ ของสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๒
          ๖.๒๕  ผลงาน “ECO CAM” (ลูกเบี้ยวประหยัดเชื้อเพลิง) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ จากการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ปวส. ระดับประเทศ ปีการศึกษา ๒๕๕๒ ณ อิมแพค เมืองทองธานี ระหว่างวันที่ ๘ - ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๒ (โดยเป็นครูผู้ควบคุมและที่ปรึกษาหลัก)
          ๖.๒๖  จากผลงานการสนับสนุนด้านสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมทำให้นักศึกษาจำนวน ๒ คน (นายอาทิตย์ รุ่งประเสริฐกุล และนายไชยพร วันธุมา) ได้รับโล่และเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติงาน ๖๘ ปี อาชีวะไทยก้าวไกลสู่อนาคต จากเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นายเฉลียว อยู่สีมารักษ์ ณ ห้องบางกอกคอนเวนชั่นฮอลล์ เซนทรัล ลาดพร้าว กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๒ (โดยเป็นครูผู้ควบคุมและที่ปรึกษาหลัก)
          ๖.๒๗  ได้รับโล่และเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการงาน ๖๘ ปี อาชีวะไทยก้าวไกลสู่อนาคต จากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รมช.นริศรา ชวาลตันพิพัทธ์ ณ ห้องบางกอกคอนเวนชั่นฮอลล์ เซนทรัล ลาดพร้าว กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๒
          ๖.๒๘  จากผลงานการสนับสนุนด้านสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมทำให้นักศึกษา (นายอาทิตย์  รุ่งประเสริญกุล) ได้รับพระราชทานเกียรติบัตรเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติด้านสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมจากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เป็นผู้แทนพระองค์) ณ ศูนย์กีฬาเวสน์ ๒ สนามกีฬาไทย-ญี่ปุ่น ดินแดง กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๒ (โดยเป็นครูผู้ควบคุมและที่ปรึกษาหลัก)
          ๖.๒๙  ได้รับพระราชทานโล่บุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนจากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เป็นผู้แทนพระองค์) ณ ศูนย์กีฬาเวสน์ ๒ สนามกีฬาไทย-ญี่ปุ่น ดินแดง กรุงเทพฯเมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๒
          ๖.๓๐  ผลงาน จักรยาน ๒ ประสาน” ได้รับรางวัลชมเชย (รางวัลที่ ๔) สาขาสร้างเสริมสุขภาพ (นวัตกรรมกีฬา-ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ) ระดับ ปวช. จากการประกวดโครงการรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทยครั้งที่ ๙ ปี ๒๕๕๒ ระดับประเทศ ของสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ อิมแพค เมืองทองธานี ระหว่างวันที่ ๑-๕ ตุลาคม ๒๕๕๒ (โดยเป็นครูผู้ควบคุมและที่ปรึกษาหลัก)
          ๖.๓๑  ผลงาน เก้าอี้งานบริหารกาย” ได้รับรางวัลชมเชย (รางวัลที่ ๔) สาขาสร้างเสริมสุขภาพ (นวัตกรรมกีฬา-ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ) ระดับปริญญาตรี จากการประกวดโครงการรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทยครั้งที่ ๙ ปี ๒๕๕๒ ระดับประเทศ ของสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ อิมแพค เมืองทองธานี ระหว่างวันที่ ๑-๕ ตุลาคม ๒๕๕๒ (โดยเป็นครูผู้ควบคุมและที่ปรึกษาหลัก)
          ๖.๓๒  ควบคุมนักศึกษา แข่งขันทักษะวิชาชีพสาขางานเทคนิคยานยนต์ ประเภทเครื่องยนต์ใหญ่ ระดับชาติ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ณ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ ๑๗ -๒๐ มกราคม ๒๕๕๓
          ๖.๓๓  ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ และเกียรติบัตร ครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๒ ของคุรุสภา
          ๖.๓๔  ผลงาน เครื่องแยกอณูน้ำมันที่ลอยแขวนอยู่ในน้ำ (Floated Oil Molecule Separator)” ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดโครงการรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทยครั้งที่ ๑๐ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ในงานวัตนวัตกรรมแห่งชาติ ในวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๓ (โดยเป็นครูผู้ควบคุมและที่ปรึกษาหลัก)
          ๖.๓๕  ผลงาน จักรยานหรรษา (Jovial Bike)” ได้รับรางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ การประกวดโครงการรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทยครั้งที่ ๑๐ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓ สาขาสร้างเสริมสุขภาพ (นวัตกรรมกีฬา-ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ) ระดับปริญญาตรี ของสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ในงานวัตนวัตกรรมแห่งชาติ ในวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๓ (โดยเป็นครูผู้ควบคุมและที่ปรึกษาหลัก)
          ๖.๓๖  ผลงาน “Rolling Hula-hoop” ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ การประกวดโครงการรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทยครั้งที่ ๑๐ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓ สาขาสร้างเสริมสุขภาพ (นวัตกรรมกีฬา-ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ) ระดับมัธยมศึกษา / ปวช. ของสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ในงานวัตนวัตกรรมแห่งชาติ ในวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๓ (โดยเป็นครูผู้ควบคุมและที่ปรึกษาหลัก)
          ๖.๓๗  ผลงาน เครื่องแยกอณูน้ำมันที่ลอยแขวนอยู่ในน้ำ (Floated Oil Molecule Separator)” ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดโครงการค่ายนักประดิษฐ์รุ่นใหม่ ประเภทที่ ๑ อุปกรณ์รักษาสิ่งแวดล้อมและพลังงานทดแทน ในงาน วันนักประดิษฐ์” ประจำปี ๒๕๕๔ จัดโดยสภาวิจัยแห่งชาติ ณ อิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ระหว่างวันที่ ๒-๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ (โดยเป็นครูผู้ควบคุมและที่ปรึกษาหลัก)
          ๖.๓๘  ผลงาน เก้าอี้มีพลัง” (The Energy Chair) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๓ การประกวดโครงการค่ายนักประดิษฐ์รุ่นใหม่ ประเภทที่ ๒ อุปกรณ์อำนวยความสะดวกภายในบ้านพักอาศัย โรงเรียน หรือชุมชน ในงาน วันนักประดิษฐ์” ประจำปี ๒๕๕๔ จัดโดยสภาวิจัยแห่งชาติ ณ อิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ระหว่างวันที่ ๒-๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ (โดยเป็นครูผู้ควบคุมและที่ปรึกษาหลัก)
          ๖.๓๙  ครูและนักศึกษารวม ๒ คนได้รับทุนจากโครงการรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทยครั้งที่ ๑๐ ของสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้ไปศึกษาดูงานประเทศ สหรัฐอเมริกา เมือง Los Angeles รัฐ California ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๔
          ๖.๔๐  ผลงาน “Neo Sports Board (แผ่นกระดานเล่นกีฬาแนวใหม่)” ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการประกวดนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาครั้งที่ ๔ หรือ Sport Science Innovative Contest (SSIC) 2011 ประเภทอาชีวศึกษา จัดโดยสำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ณ สนามกีฬาแห่งชาติ ปทุมวัน กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔ (โดยเป็นครูผู้ควบคุมและที่ปรึกษาหลัก)
          ๖.๔๑  ได้รับการเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งครู วิทยฐานะเชี่ยวชาญ (ค.ศ. ๔) เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๔
          ๖.๔๒  ผลงาน “Neo Sports Board (แผ่นกระดานเล่นกีฬาแนวใหม่)” ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ (ซึ่งเป็นรางวัลสูงสุดโดยไม่มีผลงานใดได้รับรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศอันดับ ๑) จากการประกวดโครงการรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทยครั้งที่ ๑๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ สาขานวัตกรรมกีฬา-ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ระดับปริญญาตรีและ ปวส. ของสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ในงานวัตนวัตกรรมแห่งชาติ ในวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๔ (โดยเป็นครูผู้ควบคุมและที่ปรึกษาหลัก)
          ๖.๔๓  ผลงาน นวัตกรรมฮูล่าฮุป (The Innovation of Hula-hoop)” ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ (ซึ่งเป็นรางวัลสูงสุดโดยไม่มีผลงานใดได้รับรางวัลชนะเลิศ) จากการประกวดโครงการรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทยครั้งที่ ๑๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ สาขานวัตกรรมกีฬา-ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ระดับมัธยมศึกษาและ ปวช. ของสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ในงานวัตนวัตกรรมแห่งชาติ ในวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๔ (โดยเป็นครูผู้ควบคุมและที่ปรึกษาหลัก)
          ๖.๔๔  รางวัล ครูผู้สอนดีเด่นแบบยั่งยืน” นายวัลลภ มากมี ได้รับโล่เกียรติยศ รางวัลครูผู้สอนดีเด่นแบบยั่งยืน” จากมูลนิธีครูกาญจนบุรี ในงานวันครู เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๕
          ๖.๔๕  ผลงาน เครื่องป้องกันภัยแก๊สรั่วในรถยนต์” ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการประกวดโครงการค่ายนักประดิษฐ์รุ่นใหม่ ประเภทที่ ๑ อุปกรณ์รักษาสิ่งแวดล้อมและพลังงานทดแทน ในงาน วันนักประดิษฐ์” ประจำปี ๒๕๕๕ จัดโดยสภาวิจัยแห่งชาติ ณ อิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ระหว่างวันที่ ๒ - ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ (โดยเป็นครูผู้ควบคุมและที่ปรึกษาหลัก)
          ๖.๔๖  ผลงาน ฮูล่าฮุปแบบลูกกลิ้ง” ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ จากการประกวดโครงการค่ายนักประดิษฐ์รุ่นใหม่ ประเภทที่ ๒ อุปกรณ์อำนวยความสะดวกภายในบ้านพักอาศัย โรงเรียน หรือชุมชน ในงาน วันนักประดิษฐ์” ประจำปี ๒๕๕๕ จัดโดยสภาวิจัยแห่งชาติ ณ อิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ระหว่างวันที่ ๒ - ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ (โดยเป็นครูผู้ควบคุมและที่ปรึกษาหลัก)
          ๖.๔๗  รางวัล หนึ่งแสนครูดี” นายวัลลภ มากมี ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติและเกียรติบัตร หนึ่งแสนครูดี” ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ จากประธานกรรมการคุรุสภา
          ๖.๔๘  ผลงาน ฮูล่าฮุปแบบลูกกลิ้ง” ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ จากการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ ประเภทที่ ๑ สิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ณ MCC Hall ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ สาขาบางกะปิ ระหว่างวันที่ ๗ - ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๕ (โดยเป็นครูผู้ควบคุมและที่ปรึกษาหลัก)
          ๖.๔๙  ผลงาน ฮูล่าฮูปแบบลูกกลิ้ง” (รวม ๔ รุ่น) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ จากการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ปวส. ระดับชาติ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ณ ไบเทค บางนา ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๕ (โดยเป็นครูผู้ควบคุมและที่ปรึกษา)
          ๖.๕๐  ผลงาน ฮูล่าฮูปแบบลูกกลิ้ง” (รวม ๔ รุ่น) ได้รับรางวัลชมเชย จากการประกวดนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาครั้งที่ ๕ Sport Science Innovative Contest (SSIC) 2012 ประเภทต้นทุนต่ำ ณ สนามกีฬาแห่งชาติ ระหว่างวันที่ ๒๘ - ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๕ (โดยเป็นครูผู้ควบคุมและที่ปรึกษาหลัก)
          ๖.๕๑  ผลงาน จักรยานหรรษา” (รุ่นที่ ๒) ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการประกวดนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาครั้งที่ ๕ Sport Science Innovative Contest (SSIC) 2012 ประเภทประชาชนทั่วไป ณ สนามกีฬาแห่งชาติ ระหว่างวันที่ ๒๘ - ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๕ (โดยเป็นครูผู้ควบคุมและที่ปรึกษาหลัก)
          ๖.๕๒  ผลงาน เครื่องป้องกันภัยแก๊สในรถยนต์” (Danger Protector from Gas for Car) ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง จากการเข้าร่วมแสดงนิทรรศการ Seoul International Invention Fair (SIIF) 2012 ณ COEX Exhibition กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี ระหว่างวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน – ๒ ธันวาคม ๒๕๕๕
          ๖.๕๓  ผลงาน แผ่นกระดานเล่นกีฬาแนวใหม่” (รุ่นที่ ๒) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ จากการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ระดับชาติ ประเภทที่ ๑ สิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ณ เอ็มซีซีฮอลล์ เดอะมอลล์ บางกะปิ ระหว่างวันที่ ๓๐ – ๓๑ มกราคม ๒๕๕๖ (โดยเป็นครูผู้ควบคุมและที่ปรึกษาหลัก)
          ๖.๕๔  ผลงาน จักรยานหรรษา และแผ่นกระดานเล่นกีฬาแนวใหม่” ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ รางวัลสิ่งประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี ๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ด้านการศึกษา จากสภาวิจัยแห่งชาติ ในงานวันนักประดิษฐ์ รับรางวัล ณ อิมแพค เมืองทองธานี ผลงานนี้เป็นรางวัลใหญ่ในเวทีการประกวดที่เปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปบริษัทหรือใครก็ได้เข้าร่วมประกวด และเป็นสถานศึกษาเดียวของอาชีวศึกษาที่ได้รับรางวัลจากสภาวิจัยแห่งชาติในปี ๒๕๕๖
          ๖.๕๕  ผลงาน มุมและระยะการเปิดลิ้นแปรผัน” ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๓ จากการประกวดเยาวชนค่ายนักประดิษฐ์รุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ในงานวันนักประดิษฐ์ ณ อิมแพค เมืองทองธานี ระหว่างวันที่ ๒ – ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ (โดยเป็นครูผู้ควบคุมและที่ปรึกษาหลัก)
          ๖.๕๖  ผลงาน ฮูล่าฮูปแบบลูกกลิ้ง” ได้รับรางวัล Special Prize จากการแสดงนิทรรศการในงานวันนักประดิษฐ์ ณ อิมแพค เมืองทองธานี ระหว่างวันที่ ๒ – ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ (โดยเป็นครูผู้ควบคุมและที่ปรึกษาหลัก)
          ๖.๕๗  ผลงาน แผ่นกระดานเล่นกีฬาแนวใหม่” ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ จากการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ปวส. ระดับชาติ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ณ ไบเทค บางนา ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ (โดยเป็นครูผู้ควบคุมและที่ปรึกษาหลัก)
          ๖.๕๘  ผลงาน เก้าอี้ทวีกล้าม” ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ จากการประกวดนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาครั้งที่ ๖ Sport Science Innovative Contest (SSIC) 2013 ประเภทอาชีวศึกษา ณ สนามกีฬาแห่งชาติ วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๖ (โดยเป็นครูผู้ควบคุมและที่ปรึกษาหลัก) 
          ๖.๕๙  ได้รับโล่และเกียรติบัตรรางวัลครูดีเด่นเชิงประจักษ์ เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ งานเทิดไท้ผู้ทรงเป็นแม่และครูแห่งแผ่นดิน ๗๓ ปีอาชีวะสร้างชาติ จากท่าน ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รางวัลครูดีเด่นเชิงประจักษ์ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม (รวมทั้งหมดของช่างก่อสร้างช่างไฟฟ้าช่างอิเล็กทรอนิกส์ช่างเชื่อมช่างเทคนิคอุตสาหกรรมช่างกลโรงงาน และช่างยนต์) คัดเลือกภาคละ ๑ คน
          ๖.๖๐  ผลงาน การสร้างและหาประสิทธิภาพของจักรยานหรรษา” ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ จากการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ปวส. ระดับชาติ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๗ (โดยเป็นครูผู้ควบคุมและที่ปรึกษาหลัก)
          ๖.๖๑  ผลงาน “Pull & Push” รุ่นที่ ๑ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ จากการประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทยครั้งที่ ๑๔ ประจำปี ๒๕๕๗ สาขา นวัตกรรมกิจกรรมทางกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ  ระดับปริญญาตรี/ปวส. ของสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พิธีการประกาศผลรางวัลในงานวันนวัตกรรมแห่งชาติ ๒๕๕๗ ณ ห้องบอลรูม โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๗ (โดยเป็นครูผู้ควบคุมและที่ปรึกษาหลัก)
          ๖.๖๒  ผลงาน “Pull & Push” หรือเครื่องฝึกกล้ามเนื้อด้านหน้าและหลัง รุ่นที่ ๓ ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๓ จากการประกวดโครงการรางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่ ประจำปี ๒๕๕๘ ในงานวันนักประดิษฐ์ จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ (วช.) ณ อิมแพค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี ระหว่างวันที่ ๒ - ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ (โดยเป็นครูผู้ควบคุมและที่ปรึกษาหลัก) 
          ๖.๖๓  ผลงาน “Pull & Push” หรือเครื่องฝึกกล้ามเนื้อด้านหน้าและหลัง รุ่นที่ ๒ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ จากการประกวดนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาครั้งที่ ๗ Sport Science Innovative Contest (SSIC) 2014 ประเภทอาชีวศึกษา ณ สนามกีฬาแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ (โดยเป็นครูผู้ควบคุมและที่ปรึกษาหลัก)
          ๖.๖๔  ผลงาน “Anterior and Posterior Muscle Strengthening Machine” ได้รับรางวัล  Special Award ของประเทศจีน จากการประกวดและจัดแสดงนิทรรศการในงาน Geneva Inventions 2015 ประเทศสมาพันธรัฐสวิส หรืองาน “๔๓rd International Exhibition of Inventions of Geneva” โดยประกวดใน Class R คือ Sport – Leisure ณ Palexpo, Geneva's exhibition and convention center, Hall ๗ กำหนดงานระหว่างวันที่ ๑๕ – ๑๙ เมษายน ๒๕๕๘ ซึ่งกำหนดเดินทางตั้งแต่วันที่ ๑๓ – ๒๒ เมษายน ๒๕๕๘ (โดยเป็นครูผู้ควบคุมและที่ปรึกษาหลัก)  
          ๖.๖๕  ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพายชั้นประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.) หรือ Knight Grand Cross (First Class) of the Most Noble Order of the Crown of Thailand. เข้าเฝ้าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี แทนพระองค์ฯ ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘ (อนึ่ง ได้รับการพิจารณาวิทยฐานะหรือเลื่อนเปนวิทยฐานะเชี่ยวชาญ นับตั้งแต่วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๔ โดย ก.ค.ศ. อนุมัติเมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๖ ต่อมาสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้มีคำสั่งอนุมัติเงินเดือนตามประกาศของ ก.ค.ศ. เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๖)
          ๖.๖๖  ผลงาน “Multi-movement Exercise Machine” ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ซึ่งเป็นรางวัลสูงสุดโดยไม่มีผลงานใดได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย ของสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ระดับปริญญาตรี/ปวส. ประกาศผลในงานวันนวัตกรรมแห่งชาติ ณ ห้องบอลรูม โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๘  (โดยเป็นครูผู้ควบคุมและที่ปรึกษาหลัก)
          ๖.๖๗  ผลงาน “เครื่องเล่น ๒ มิติ” ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ซึ่งเป็นรางวัลสูงสุดโดยไม่มีผลงานใดได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย ของสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ระดับมัธยมศึกษา/ปวช. ประกาศผลในงานวันนวัตกรรมแห่งชาติ ณ ห้องบอลรูม โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๘ (โดยเป็นครูผู้ควบคุมและที่ปรึกษาหลัก)
          ๖.๕๘  ผลงาน “การพัฒนาและหาประสิทธิภาพของเครื่องฝึกกล้ามเนื้อด้านหน้าและหลัง” ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๓ จากการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา-เอสโซ่ ระดับชาติ ระดับชั้น ปวส. จัดโดย สวพ. ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำปี ๒๕๕๘ ณ อาคารชาเลนเจอร์ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ (โดยเป็นครูผู้ควบคุมและที่ปรึกษาหลัก)
          ๖.๕๙  ร่วมงานกับโรงเรียนมัธยมฯ ในเขต ๓ จังหวัดชายแดนใต้ (โรงเรียนร่มเกล้า จังหวัดนราธิวาส) สร้างผลงาน “Exercise for Health” สนับสนุนโดยสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ในระดับนานาชาติ (จำนวน ๒๓ ประเทศ) ณ ประเทศไต้หวัน หรือ Taiwan International Science Fair (TISF) 2016 ณ National Taiwan Science Education Center (NTSEC) ระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ (โดยเป็นครูผู้ควบคุมและที่ปรึกษาร่วม)
          ๖.๗๐  ผลงาน “Multi-movement Exercise Machine” ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ จากการประกวดนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาครั้งที่ ๘ จัดโดยสำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ณ BCC Hall ชั้น ๕ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ (โดยเป็นครูผู้ควบคุมและที่ปรึกษาหลัก)
          ๖.๗๑  ผลงาน “เครื่องล้างหัวฉีดดีเซลคอมมอนเรล” ได้รับรางวัลดีเด่นจากการประกวดรางวัล "สุดยอดสิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน" ของกระทรวงพลังงาน พิธีรับมอบรางวัล ณ ห้องเมจิก ๒ โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ (โดยเป็นครูผู้ควบคุมและที่ปรึกษาหลัก)
          ๖.๗๒  ผลงาน “Multi-movement Exercise Machine” ได้รับรางวัล ๒ รางวัล คือ Honor Awards (เป็นรางวัลชนะเลิศจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นรางวัลเชิงประจักษ์สูงสุดระดับชาติ) และได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ จากการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ระดับชาติ ในงานประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษาระดับชาติประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ประเภทที่ ๑ สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ณ MCC HALL เดอะมอลล์ บางกะปิ กรุงเทพฯ จัดโดย สวพ. ระหว่างวันที่ ๑๔ – ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙  นอกจากนี้แล้วผลงานนี้ยังได้รับรางวัลชนะเลิศจากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม อีก ๑ รางวัลจากการประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษาระดับภาค ภาคกลาง (โดยเป็นครูผู้ควบคุมและที่ปรึกษาหลัก)

     “ณ วันนี้ ที่ทำ สัมฤทธิ์ผล
มิใช่ตน คนเดียว เที่ยวคุยหรู 
เพราะศิษย์ดี ที่สร้าง เคียงข้างครู
จงรับรู้ อยู่ว่า น่าขอบใจ" 


 สรุปผลงานดีเด่นในรอบปี พ.ศ. ๒๕๕๐ - ๒๕๕๘
ของนายวัลลภ  มากมี

๑.  ด้านการฝึกการสร้างนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ให้กับผู้เรียนในปี พ.ศ. ๒๕๕๐ - ๒๕๕๘ ได้รับรางวัลในระดับชาติทั้งหมด ๓๗ รางวัล
ด้านการฝึกการสร้างนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ให้กับผู้เรียน
จำนวน
ได้รับถ้วยพระราชทานรางวัลยอดเยี่ยมของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ได้รับประทานรางวัลผู้ทรงคุณวุฒิจากพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดามาตุ 
ได้รับประทานรางวัลชนะเลิศจากพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดามาตุ 
ได้รับถ้วยพระราชทานรางวัลชนะเลิศของสมเด็จเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ 
ได้รับรางวัลชนะเลิศอื่นๆ ในระดับชาติ 
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ในระดับชาติ
๑๐
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ในระดับชาติ
ได้รับรองชนะเลิศอันดับ ๓ หรือรางวัลชมเชย ในระดับชาติ
รวม
๓๗

๒.  ด้านการฝึกการสร้างนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ให้กับผู้เรียนในปี พ.ศ. ๒๕๕๐ - ๒๕๕๘ ได้รับรางวัลในระดับนานาชาติทั้งหมด ๒ รางวัล
ด้านการฝึกการสร้างนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ให้กับผู้เรียน
จำนวน
ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ในระดับนานาชาติ
ได้รับรางวัล Special Award ในระดับนานาชาติ
รวม

๓.  ด้านการฝึกทักษะวิชาชีพให้กับผู้เรียนในปี พ.ศ. ๒๕๕๐ - ๒๕๕๘ รวม ๑ ผลงาน  ได้รับรางวัลในระดับชาติ ๑ รางวัล
ด้านการฝึกทักษะวิชาชีพ ให้กับผู้เรียน
จำนวน
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ การแข่งขันทักษะวิชาชีพสาขางานเทคนิคยานยนต์ ระดับชาติ
รวม

๔.  ด้านการสนับสนุน ส่งเสริมโอกาสให้กับผู้เรียน ในปี พ.ศ. ๒๕๕๐ - ๒๕๕๘ รวม ๔ คน ได้รับรางวัลในระดับชาติทั้งหมด ๓ รางวัล
ด้านการสนับสนุน ส่งเสริมโอกาส ให้กับผู้เรียน
จำนวน
ผู้เรียนได้รับพระราชทานเกียรติบัตรเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ
ผู้เรียนได้รับโล่และเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ ในงาน ๖๘ ปี อาชีวะไทยก้าวไกลสู่อนาคต
รวม

๕.  ด้านการสนับสนุน ส่งเสริมโอกาสให้กับผู้เรียน ในปี พ.ศ. ๒๕๕๐ - ๒๕๕๘ รวม ๔ คน ได้ไปศึกษาดูงานต่างประเทศ ๔ ประเทศ
ด้านการสนับสนุน ส่งเสริมโอกาส ให้กับผู้เรียน ศึกษาดูงานต่างประเทศ
จำนวน
ได้รับทุนไปศึกษาดูงานประเทศออสเตรเลีย
ได้รับทุนไปศึกษาดูงานประเทศสหรัฐอเมริกา
ได้รับทุนไปศึกษาดูงานประเทศเกาหลีใต้
ได้รับทุนไปศึกษาดูงานประเทศสวิสเซอร์แลนด์ (+เยอรมนี + ฝรั่งเศส)
รวม


๖.  รางวัลและประกาศเกียรติคุณ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๐ - ๒๕๕๘  ที่นายวัลลภ  มากมี ได้รับรางวัลทั้งหมด ๑๑ รางวัล
รางวัลและประกาศเกียรติคุณ ที่นายวัลลภ  มากมี ได้รับ
จำนวน
ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพายชั้นประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)
ได้รับพระราชทานโล่บุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน ประจำปี ๒๕๕๒
ได้รับโล่และเกียรติบัตรรางวัลครูดีเด่นเชิงประจักษ์ของ สอศ. ประจำปี ๒๕๕๗
ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ และเกียรติบัตร ครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๒ ของคุรุสภา
ได้รับโล่และเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ ในงาน ๖๘ ปี อาชีวะไทยก้าวไกลสู่อนาคต
ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ หนึ่งแสนครูดี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔
ได้รับรางวัลครูผู้สอนดีเด่นแบบยั่งยืน จากมูลนิธิครูกาญจนบุรี วันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕
ได้รับทุนไปศึกษาดูงานต่างประเทศ
รวม
๑๑