กลอนแปด
“ยอดกษัตริย์พัฒนาปรีชาล้ำ พระองค์ทำนำร่องต้องศึกษา พระราชทานงานใหญ่ให้ประชา เกิดคุณค่าฟ้ารู้สู่ผืนดิน ธ ทรงโครงการพระราชดำริ ราชปิติวิวัฒน์จัดเพิ่มสิน มอบประชามาไว้ให้ทำกิน ไทยทั่วถิ่นยินดีมีสุขล้น ..... ร่วมใจพร้อมน้อมนำคำพ่อสอน ทุกขั้นตอนย้อนคิดประสิทธิ์ผล ประเสริฐหนอพ่อครูภูมิพล ทั่วโลกยลสนงานการอุทิศ ผองชาวไทยใจภักดิ์รักพ่อหลวง หลอมทุกดวงปวงไทยได้เพ่งพิศ เทิดพระองค์จงรักประจักษ์จิต ธ สถิตจิตใจไทยนิรันดร์”
ขอต้อนรับสู่กลอนแปด ของครูวัลลภ มากมี
บทกลอนทั้งหมดนี้เป็นทรัพย์สินทางปัญญา (ลิขสิทธิ์งานสร้างสรรค์ประเภทวรรณกรรม) ไม่อนุญาตให้นำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่แอบแฝงแสวงหาผลประโยชน์ ยกเว้นการลิงก์เข้าสู่เว็บบล็อกนี้

วันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

กลอนแปด, ตัวอย่างกลอนแปด

     กลอนแปดแตกต่างจากกลอนแปดสุภาพ คลิกดู เสียงวรรณยุกต์ของกลอนแปดสุภาพ
     สำหรับเว็บบล็อก "กลอนแปด" นี้จะประกอบไปด้วยกลอนแปดสุภาพ  หัวข้อใหญ่ ดังต่อไปนี้
๑. กลอนแปดสุภาพ กับสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม, ตัวอย่างกลอนแปด (หน้าแรกนี้)  
๒. กลอนแปดสุภาพ ส่งเสริมความรักความเข้าใจใน ๓ สถาบันหลักของชาติไทย คือ
    ๒.๑ กลอนแปดสุภาพ ส่งเสริมความรู้และความรักในสถาบันชาติ ด้านมนุษยศาสตร์ ดังต่อไปนี้
          ๒.๑.๗ วันครู
          ๒.๑.๑๒ ๕ อ.
          ๒.๑.๑๓ รถติด
          ๒.๑.๑๖ รัก
     ๒.๒ กลอนแปดสุภาพ ส่งเสริมความรู้และความรักในสถาบันศาสนา มีกลอนธรรมะ ดังต่อไปนี้
     ๒.๓ กลอนแปดสุภาพ ส่งเสริมความรู้และความรักในสถาบันพระมหากษัตริย์ ดังต่อไปนี้
          ๒.๓.๔ กลอนพ่อครูไทยในหลวงของปวงชน

     กลอนแปดนับเป็น "ศิลปะภาษาไทย" ผู้เขียน (นายวัลลภ มากมี ตำแหน่งครูวิทยฐานะเชี่ยวชาญ เป็นครูผู้ควบคุมและเป็นครูที่ปรึกษาหลักของผลงานสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมได้เล็งเห็นว่าเยาวชนคนรุ่นใหม่แต่งกลอนกันน้อยลง มีความประสงค์ที่จะช่วยอนุรักษ์ศิลปะภาษาไทย จึงได้ประพันธ์เป็นกลอนแปด (ต่อมาภายหลังได้ปรับแก้ไขเสียใหม่ให้เป็นกลอนแปดสุภาพ) ที่อธิบายประกอบผลงานสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรม ผู้เขียนซึ่งเป็นครูช่างยนต์ได้เคยเรียนการแต่งกลอนแปดในวิชาภาษาไทยมา จึงนำความรู้นั้นมาประยุกต์มาหาแนวทางที่จะทำให้งานทางช่างซึ่งมีลักษณะแข็งกระด้างให้ผสมผสานด้วยความอ่อนนุ่มลงไป เกิดเป็นกลอนแปดกับการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม หรือกลอนแปดสุภาพกับสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม  
     สำหรับการแต่งกลอนแปดนั้นมีวิธีการตามตัวอย่างที่ ๑ โดยมีผังกลอนแปดดังแสดงในภาพด้านล่างนี้ ซึ่งนอกจากกลอนแปดจะต้องมีการสัมผัสนอกแล้วยังควรเพิ่มความไพเราะให้กับบทกลอนด้วยการมีสัมผัสในดังแสดงในตัวอย่างที่ ๒ - ๔ การสัมผัสในกลอนแปดสุภาพของท่านครูสุนทรโวหาร (ภู่) หรือท่านสุนทรภู่ กวีเอกของโลก
     นอกจากนี้แล้วยังมีตัวอย่างกลอนแปดสุภาพของท่านอาจารย์เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ดังแสดงในตัวอย่างที่ ๕ ซึ่งท่านเป็นนักเขียนรางวัลซีไรต์ และเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ สาขาย่อยกวีนิพนธ์ ซึ่งผู้เขียนได้มีความเคารพนับถือและศรัทธาในผลงาน ความสามารถ และอุดมการณ์ของท่านเป็นอย่างมาก

     ผังกลอนแปด สัมผัสนอกที่เป็นมาตรฐาน (แบบไม่อนุโลมจุดสัมผัส)

ตัวอย่างที่ ๑ การสัมผัสนอก กลอนแปดสุภาพ เช่น
     “กลอนสุภาพ แปดคำ ประจำบ่อน  (วรรคสดับ)
อ่านสามตอน ทุกวรรค ประจักษ์แถลง  (วรรครับ)
ตอนต้นสาม ตอนสอง ลองแสดง  (วรรครอง)
ตอนสามแจ้ง สามคำ ครบจำนวน  (วรรคส่ง)
     ได้กำหนด บทกลอน ตอนสัมผัส  (วรรคสดับ)
ให้ฟาดฟัด ชัดความ ตามกระสวน (วรรครับ)
วางจังหวะ กะทำนอง ต้องกระบวน (วรรครอง) 
จึงจะชวน ฟังเสนาะ เพราะจับใจ" (วรรคส่ง)

ประพันธ์โดยท่านรองอำมาตย์เอก หลวงธรรมาภิมณฑ์ (ถึก จิตรกถึก) 

ตัวอย่างที่ ๒ การสัมผัสใน กลอนแปดสุภาพ ของท่านสุนทรภู่ เช่น
     “ถึงม้วยดิน สิ้นฟ้า หาสมุทร
ไม่สิ้นสุด ความรัก สมัครสมาน
แม้นเกิดใน ใต้หล้า สุธาธาร
ขอพบพาน พิศวาส ไม่คลาดคลา
     แม้เนื้อเย็น เป็นห้วง มหรรณพ
พี่ขอพบ ศรีสวัสดิ์ เป็นมัจฉา
แม้เป็นบัว ตัวพี่ เป็นภุมรา
เชยผกา โกสุม ปทุมทอง
     เจ้าเป็นถ้ำ อำไพ ขอให้พี่
เป็นราชสีห์ สมสู่ เป็นคู่สอง
จะติดตาม ทรามงวน นวลละออง
เป็นคู่ครอง พิศวาส ทุกชาติไป”

ตัวอย่างที่ ๓ การสัมผัสใน กลอนแปดสุภาพ ของท่านสุนทรภู่ เช่น
     “เมื่อเคราะห์ร้าย กายเรา ก็เท่านี้
ไม่มีที่ พสุธา จะอาศัย
ล้วนหนามเหน็บ เจ็บแสบ คับแคบใจ
เหมือนนกไร้ รังเร่ อยู่เอกา”

ตัวอย่างที่ ๔ การสัมผัสใน กลอนแปดสุภาพ ของท่านสุนทรภู่ เช่น

     “เหมือนหนุ่มหนุ่ม ลุ่มหลง พะวงสวาท
เหลือร้ายกาจ กอดจูบ รักรูปเขา
ครั้นวอดวาย ตายไป เหม็นไม่เบา
เป็นหนอนหนอง พองเน่า เสียเปล่าดาย”


     ตัวอย่างที่ ๕ กลอนแปดสุภาพของท่านอาจารย์เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ "กลอนครู ชู สุนทรภู่"


กลอนแปดสุภาพกับสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม
หมายเหตุ ผู้เขียนเน้นสัมผัสในทุกวรรคโดยแนวการสัมผัสในได้ยึดหลักจากบทกลอนที่เป็น Idol คือ
“น้ำใส ไหลเย็น เห็นตัวปลา”
ผลงานการประพันธ์บทกลอนแปดสุภาพกับสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม มีดังต่อไปนี้

อธิบายผลงาน “ECO CAM” (ลูกเบี้ยวประหยัดเชื้อเพลิง)
     ผลงานสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมนี้ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ จากการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ปวส. ระดับประเทศ ปีการศึกษา ๒๕๕๒ ณ อิมแพค เมืองทองธานี ระหว่างวันที่ ๘ - ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๒

     “ECO CAM แจ่มจริง วิ่งประหยัด
ลูกเบี้ยวอัด จัดตาม ความประสงค์
อากาศเคล้า เข้าซ้ำ น้ำมันลง
พลันพุ่งตรง ส่งถ่าย กลายเป็นไอ
     มีลูกเบี้ยว เรียวรับ กับลิ้นหลัก
แล้วเลื่อนผลัก สลักเพลา เข้า-ออกได้
ลิ้นผันแปร แน่จริง วิ่งเลื่อนไป
แนวคิดใหม่ ใช้ดี ที่เมืองกาญจน์”

อธิบายผลงาน “เครื่องแยกอณูน้ำมันที่ลอยแขวนอยู่ในน้ำ” (Floated Oil Molecule Separator)
    ผลงานสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมนี้ ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดโครงการค่ายนักประดิษฐ์รุ่นใหม่ ประเภทที่ ๑ อุปกรณ์รักษาสิ่งแวดล้อมและพลังงานทดแทน ในงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี ๒๕๕๔ จัดโดยสภาวิจัยแห่งชาติ ระหว่างวันที่ ๒ - ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ณ อิมแพค เมืองทองธานี

     “โปรดร่วมด้วย ช่วยกัน หมั่นพิทักษ์
อนุรักษ์ จักอยู่ ดูสวยยิ่ง
ธรรมชาติ สะอาดตา น่าชมจริง
อย่าปล่อยทิ้ง สิ่งเน่า เจ้าสารพิษ
     กุ้ง-ปู-ปลา มาอยู่ คู่แหล่งน้ำ
มนุษย์นำ ทำกิน ถิ่นวิจิตร
เป็นแหล่งก่อ ต่อเติม เพิ่มชีวิต
จึงประดิษฐ์ คิดให้ ไร้น้ำมัน”

อธิบายภาพรวมของผลงาน “จักรยานหรรษา” (Jovial Bike)
     ผลงานสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมนี้ ได้รับรางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ การประกวดโครงการรางวัลนวัตกรรมครั้งที่ ๑๐ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓ สาขาสร้างเสริมสุขภาพ (นวัตกรรมกีฬา-ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ) ระดับปริญญาตรี
     ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาครั้งที่ ๕ หรือ Sport Science Innovative Contest (SSIC) 2012 ประเภทประชาชนทั่วไป จัดโดยสำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ณ สนามกีฬาแห่งชาติ ปทุมวัน กรุงเทพฯ วันที่ ๒๘ - ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
     ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ รางวัลสิ่งประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี ๒๕๕๖ ด้านการศึกษา จากสภาวิจัยแห่งชาติ ในงานวันนักประดิษฐ์ รับรางวัล ณ อิมแพค เมืองทองธานี ในวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ ผลงานนี้เป็นรางวัลใหญ่ในเวทีการประกวดที่เปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปบริษัทหรือใครก็ได้เข้าร่วมประกวด และเป็นสถานศึกษาเดียวของอาชีวศึกษาที่ได้รับรางวัลจากสภาวิจัยแห่งชาติในปี ๒๕๕๖     “ทั้งงานกลึง ถึงเลื่อย เหนื่อยพอใช้
เจียระไน ให้สวย ช่วยจับสี
เชื่อมโครงร่าง สร้างสรรค์ นั่นดูดี
รูปทรงนี้ ที่ร่าง สร้างให้ดัง
     ส่วนด้านท้าย หงายรับ จับตาจ้อง
แยกเป็นสอง ของหน้า มาถึงหลัง
ประกอบแขน แกนจับ ปรับง่ายจัง
เล่นได้ดั่ง หวังไว้ ไม่เสียการ
     ถอดมาขัด ปัดเปื้อน เหมือนเหล็กใหม่
รองพื้นไว้ ให้รับ จับประสาร
ตั้งใจพ่น จนสวย ช่วยชื่นบาน
สีทนทาน นานอยู่ ดูเลิศล้ำ
     สีสดใส ใหม่จริง ยิ่งชมชอบ
เตรียมประกอบ ครอบใส่ อย่าให้คว่ำ
โครงหน้าหลัง ตั้งวาง ต่างช่วยทำ
ร้อยเพลานำ ต่ำลง จงระวัง
     แล้ววิจัย ให้ถ่อง ต้องศึกษา
พัฒนา หาทาง อย่างที่หวัง
กลุ่มเป้าหมาย หลายคน สนใจจัง
ออกกำลัง ครั้งนี้ ดีอย่างไร
     ผู้ทดลอง ต้องดู รู้จริงก่อน
ทุกขั้นตอน สอนเล่น เป็นไฉน
เล่นแบบหนึ่ง ถึงสี่ วิธีใด
เพื่อจะให้ ได้เล่น เป็นทุกคน
     เมื่อรู้แจ้ง แบ่งข้าง ต่างลองขี่
ห้านาที ที่ลอง ต้องรู้ผล
แล้วจึงกรอก บอกตาม ความคิดตน
สิ่งควรสน ล้นค่า น่าเบิกบาน
     บ้างลองใหม่ ให้รู้ ดูอีกหน
เล่นหนึ่งคน จนเก่ง เร่งประสาน
ขึ้นซ้อนสอง ต้องดู รู้ผลงาน
สุขสำราญ ขานรับ จับเอวกัน
     ช่วยกันย่อ รอขย่ม ผสมคู่
คนอื่นดู รู้ว่า น่าสุขสันต์
มาเข้าคิว ทิวแถว แล้วแบ่งปัน
เล่นจนมัน วันนี้ ดีกว่าใคร
     จักรยานหรรษา พาสนุก
เติมความสุข ทุกผู้ ดูแจ่มใส
ทั้งแขนขา พากัน ดันออกไป
กล้ามเนื้อใน ได้เกร็ง เร่งไขมัน
     เกร็งข้อเท้า เข้าไว้ ให้ถึงน่อง
จังหวะสอง ต้องต่อ รอมือปั่น
ฝึกสมอง ต้องไว ได้เฉียบพลัน
ร่วมช่วยกัน นั่นหนา พาแล่นไป
     Jovial Bike ใช้เล่น เด่นจริงหนา
หยุดพึงพา ยาเสพติด จิตหมองไหม้
นวัตกรรม นำทาง มาสร้างไทย
คนรุ่นใหม่ ใจกล้า น่าทดลอง
     จะสนุก ถูกเงิน เพลินเมื่อเล่น
จะโดดเด่น เห็นดี ไม่มีสอง
ฝึกข้อมือ หรือไหล่ ให้ช่ำชอง
ฝึกสมอง สองเท้า เข้าร่วมรับ
     เกร็งกล้ามแขน แล่นไป ให้กระตุ้น
ล้อหน้าหมุน ลุ้นต่อ รอขยับ
ถ้าจะเลี้ยว เอี้ยวหน่อย ค่อยบังคับ
มือที่จับ สลับหัน ทันท่วงที
     ขย่มเท้า เข้าจังหวะ ไม่ละลด
จ้องจำจด กดพื้น ขึ้นลงถี่
ล้อหลังลง ตรงไหน จำให้ดี
แรงเคลื่อนที่ ชี้วัด จัดสมดุลย์
     จักรยานหรรษา น่าเล่นหลาย
ความเครียดหาย ถ่ายไป ให้ล้อหมุน
ออกกำลัง หวังให้ ได้เกิดคุณ
เลือดกระตุ้น หนุนมา พาฉับไว
     พวกกลุ่มเสี่ยง เลี่ยงยา พาผองเพื่อน
อย่าแชเชือน เตือนน้อง ลองเล่นไหม
มาเสียเหงื่อ เพื่อกาย สบายใจ
เป็นของใหม่ ใช้ดี ทวีตน
     กลุ่มทดลอง ต้องมี ยี่สิบห้า
เฉลี่ยกว่า เก้าสิบสอง มองเห็นผล
ช่วยเสริมร่าง สร้างให้ ได้อดทน
จะเลิศล้น คนมอง ไม่ต้องอาย
     อีกแปดคน ค้นหา ค่าจุปอด
เฉลี่ยยอด สามร้อยกว่า ว่าดีหลาย
จะแข็งแรง แกร่งจริง ทั้งหญิงชาย
สุขสบาย หายป่วย ช่วยชมเชย”

อธิบายประโยชน์ของผลงาน “Neo Sports Board” (แผ่นกระดานเล่นกีฬาแนวใหม่)
     ผลงานสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมนี้ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาครั้งที่ ๔ หรือ Sport Science Innovative Contest (SSIC) 2011 ประเภทอาชีวศึกษา จัดโดยสำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ณ สนามกีฬาแห่งชาติ ปทุมวัน กรุงเทพฯ วันที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
     ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ โดยไม่มีผลงานใดได้รับรางวัลสูงกว่านี้ (ไม่มีรางวัลรองชนะเลิศอันอับ ๑ และไม่มีรางวัลชนะเลิศ) เพราะกรรมการตั้งข้อสังเกตว่าคล้ายกับผลงานจักรยานหรรษา ที่เคยได้รางวัลมาแล้ว (แต่ในความเป็นจริงเป็นเครื่องกีฬาได้ ๔ ชนิด (แบบ) มีท่าเล่นรวม ๑๖ ท่าซึ่งแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง) จากการประกวดโครงการรางวัลนวัตกรรมครั้งที่ ๑๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ สาขานวัตกรรมกีฬา-ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ระดับปริญญาตรี
     ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ จากการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ ประเภทที่ ๑ สิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต วันที่ ๓๐ มกราคม - ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ ณ MCC Hall ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ สาขาบางกะปิ
     ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ จากการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ปวส. ระดับชาติ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ณ ไบเทค บางนา ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๖

 เล่นแบบ Scooter กึ่ง Skate Board

เล่นแบบ Abslider

 เล่นแบบ Air Rower กึ่ง Sit-up

 เล่นแบบ Free Style

     “เทคนิคกาญจน์ งานเด่น เป็นกล่าวขาน
แผ่นกระดานเล่นกีฬาแนวใหม่
สิบหกท่า น่าเล่น เด่นโดนใจ
นักเรียนไทย ได้คิด ประดิษฐ์มา
     นอกอาคาร ด้านใน เล่นได้หมด
ควรกำหนด จดจำ ทำทุกท่า
Neo Sports Board ยอดดี สี่กีฬา
พัฒนา น่าเล่น เป็นสุขล้น
     เล่นแบบ Scooter กึ่ง Skate Board
จะเยี่ยมยอด ปอดจุ บรรลุผล
เล่นที่กว้าง ทางโค้ง โล่งรถยนต์
อวดผู้คน ยลตา มาเมียงมอง
      เล่นแบบ Abslider จะเลอเลิศ
กล้ามเนื้อเกิด เปิดเห็น เป็นจับจ้อง
ทั้งลำตัว หัวไหล่ ไปถึงท้อง
แขนทั้งสอง ต้องล่ำ ล้ำเลิศชาย
      เล่นแบบ Air Rower กึ่ง Sit-up
เอื้อมมือจับ กับแฮนด์ แสนจะง่าย
อายุมาก หากลอง ร้องสบาย
เอนเรือนกาย คลายเส้น เน้นฝึกตน
      เล่นแบบ Free Style หลายท่วงท่า
ทั้งแขน-ขา หน้าท้อง ต้องฝึกฝน
ยืน-นั่ง-นอน ผ่อนหนัก จักต้องทน
ท่าใดสน วนกลับ นับต่อไป
      เทคนิคกาญจน์ งานดี มีจัดหนัก
อัตลักษณ์ มักเน้น เป็นสิ่งใหม่
นวัตกรรม ทำมา น่าชื่นใจ
เครื่องเดียวได้ Four in One สรรค์สร้างกาย
      นอกจากนั้น ปั่นไฟ ใว้เพื่อชาร์จ
แบตฯ ไม่ขาด อาจเสริม เพิ่มไฟฉาย
มีกระพริบ วิบวับ กับไฟท้าย
สุขสบาย หลายหลาก มากกระบวน
      ทุกเพศวัย ในบ้าน ท่านเลือกเล่น
ฝึกให้เด่น เน้นไป ให้ครบถ้วน
แบ่งกันฝึก ศึกษา ท่าที่ควร
รวมแก๊งก๊วน ชวนมา พาสุขเอย”

อธิบายผลงาน ฮูล่าฮุปแบบลูกกลิ้งรุ่นที่ ๑ เรียกว่า “Rolling Hula-hoop”
     ผลงานสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมนี้ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โครงการรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทยครั้งที่ ๑๐ ปีการศึกษา ๒๕๕๓ สาขาสร้างเสริมสุขภาพ (นวัตกรรมกีฬา-ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ) ระดับมัธยมศึกษา / ปวช. จัดโดยสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

     “Rolling Hula-hoop ยุบพุงท่าน
ลูกกลิ้งผ่าน ด้านใน ไปหมุนปั่น
กระตุ้นเอว เซลล์กด ลดไขมัน
กลิ้งเวียนกัน สั่นกาย สลายไป
     เด็กผู้หญิง ยิ่งง่าย ส่ายเอวอ่อน
อรชร อ้อนแอ้น แสนสดใส
ชายร่างอ้วน ควรลอง ต้องชอบใจ
หญิงสูงวัย ได้ลอง ร้องชมเชย”

อธิบายผลงาน ฮูล่าฮุปแบบลูกกลิ้งรุ่นที่ ๒ เรียกว่า “นวัตกรรมฮูล่าฮุป”
     ผลงานสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมนี้ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โดยเป็นรางวัลสูงสุด (ไม่มีผลงานใดได้รับรางวัลชนะเลิศ) เพราะกรรมการตั้งข้อสังเกตว่าคล้ายกับผลงานในรุ่นที่ ๑ ที่เคยได้รางวัลมาแล้ว (แต่ในความเป็นจริงการหมุนของวงหรือ Hoop แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง) โครงการรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทยครั้งที่ ๑๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ สาขาสร้างเสริมสุขภาพ (นวัตกรรมกีฬา-ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ) ระดับมัธยมศึกษา / ปวช. จัดโดยสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

     “นวัตกรรมฮูล่าฮุป ชุบหุ่น
ไปกระตุ้น ไขมัน นั้นให้เหลว
มีลูกกลิ้ง วิ่งหมุน กระตุ้นเซลล์
วิ่งรอบเอว นวดแทน แสนสบาย
     พื้นที่ไหน ไม่อับ จนคับแคบ
จับ Hoop แนบ แอบหลัง ตั้งท่าส่าย
แกว่งครบรอบ ชอบจริง วิ่งรอบกาย
คอยโยกย้าย ร่ายเพลง บรรเลงครวญ
     แก่และเด็ก เล็กใหญ่ ได้ทั้งหมด
ทำจ้องจด อดลอง น้องจะอ้วน
จึงขอท้า น่าลอง ต้องการดวล
แกว่งหมุนทวน สวนกลับ สับไปมา
     ส่ายเอวดี มีท่า หน้าสดใส
ยิ้มแย้มไว้ ใครเห็น เป็นอิจฉา
ฝึกเข้าไว้ ได้ลุ้น หุ่นดารา
สุดคุ้มค่า น่าเล่น เด่นจริงเอย”

อธิบายผลงาน ฮูล่าฮุปแบบลูกกลิ้งรุ่นที่ ๓ เรียกว่า “นวัตกรรมฮูล่าฮุป”
     ผลงานสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมนี้ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ จากการประกวดโครงการค่ายนักประดิษฐ์รุ่นใหม่ ในงานวันนักประดิษฐ์ ประเภทที่ ๒ อุปกรณ์อำนวยความสะดวกภายในบ้านพักอาศัย โรงเรียน หรือชุมชน จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ (วช.) ณ อิมแพคเมืองทองธานี จ.นนทบุรี ระหว่างวันที่ ๒ - ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕


    “ฮูล่าฮุปแบบลูกกลิ้ง ยิ่งที่สาม
หุ่นจะงาม ตามมา หน้าสดศรี
สายเอวไป ใครรีบ สิบนาที
สุขทวี ดีนัก ผู้รักตน
     นวัตกรรม ล้ำเด่น เป็นของใหม่
ทำวิจัย ได้ค่า มาอีกหน
กลุ่มประชา มาช่วย ด้วยหลายคน
สรุปผล จนดี ที่กระทำ
     มีทักษะ ประดิษฐ์ คิดสิ่งของ
หลังทดลอง ต้องได้ ไม่ต้อยต่ำ
แล้วจึงเพียร เขียนห้าบท จดใจจำ
ร้อยถ้อยคำ นำเสนอ เลอเลิศเอย"

อธิบายผลงาน ฮูล่าฮุปแบบลูกกลิ้งรุ่นที่ ๔ เรียกว่า “นวัตกรรมฮูล่าฮุป”
     ผลงานสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมนี้ได้รับรางวัลชนะเลิศ (จากทั้งหมด ๑๗๔ ผลงาน)จากการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประเภทที่ ๑ สิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ระดับภาค ภาคกลาง วันที่ ๑๕ - ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕ ณ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี และผลงานสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมนี้ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ จากการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ ประเภทที่ ๑ สิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต วันที่ ๗ - ๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ณ MCC Hall ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ สาขาบางกะปิ
     ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ จากการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ปวส. ระดับชาติ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ณ ไบเทค บางนา ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๕
     ได้รับรางวัลชมเชย จากการประกวดนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาครั้งที่ ๕ Sport Science Innovative Contest (SSIC) 2012 ประเภทต้นทุนต่ำ ณ สนามกีฬาแห่งชาติ วันที่ ๒๘ - ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
     ได้รับรางวัล Special Prize จากการแสดงนิทรรศการในงานวันนักประดิษฐ์ ณ อิมแพค เมืองทองธานี ระหว่างวันที่ ๒ – ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖


     “ทั้งสามรุ่น ลุ้นรับ ระดับชาติ
ได้ประกาศ รางวัล ชั้นดาวรุ่ง
มารุ่นสี่ ที่นับ แล้วปรับปรุง
เพื่อลดพุง มุ่งหมาย ไม่อายใคร
     แขนประคอง สองข้าง จะกางรับ
สปริงซับ กับการชน ค้นแก้ไข
ระบบดี ที่ทำ นำปลอดภัย
พับเก็บได้ ไว้เผื่อ เมื่อพกพา
     จะขึ้นรถ ลงเรือ ทั้งเหนือ-ใต้
ขึ้นรถไฟ ใต้ดิน บินทั่วหล้า
อยู่หนไหน ได้สุข ทุกเวลา
แสนคุ้มค่า หาใด ไหนเปรียบปาน
     จากวิธี Research & Develop
ครอบคลุมครบ จบมา ว่าสอบผ่าน
ร้อยเจ็ดสิบสี่ ที่แข่ง แย่งผลงาน
กรรมการ ท่านเห็น เป็นเอกเอย

อธิบายผลงาน ฮูล่าฮุปแบบลูกกลิ้งรุ่นที่ ๕ เรียกว่า “นวัตกรรมฮูล่าฮุป”
     ผลงานสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมนี้จะสร้างเป็นผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ ออกจำหน่ายจริง โดยกำลังจัดทำแม่พิมพ์สำหรับลูกกลิ้งแบบใหม่ที่มีปุ่มนูนลักษณะตรงข้ามกับลูกกอล์ฟ ได้ออกแบบพิเศษให้ชุดสร้างแรงพยุงตัว
     “เทคนิคกาญจน์ งานนี้ มีจัดหนัก
อัตลักษณ์ มักเด่น เน้นสุขศรี
นวัตกรรมฮูล่าฮุป ชุบชีวี
เปลี่ยนวิธี ที่หมุน รุ่นทั่วไป
     เล่นกีฬา พาจิต คิดปลอดโปร่ง
กายเชื่อมโยง โล่งสมอง ต้องสดใส
อย่าพนัน ขันต่อ ขอห่างไกล
อย่างเผลอใจ ไปเสพยา พามอดม้วย
     ต้องฝึกกาย คลายเส้น เน้นคุณค่า
เอวและขา ท่าไหน ให้หุ่นสวย
พื้นที่ว่าง กางแกว่ง แหล่งอำนวย
อย่างงงวย ขวยเขิน เชินมามอง
     นวัตกรรมฮูล่าฮุป สรุปล้ำ
เพราะได้ทำ น้ำหนักถ่วง ห่วงทั้งสอง
พยุงตัว หัวท้าย ปลายประคอง
ใครแกว่งคล่อง ต้องนาน พานสบาย
      R & D สี่ครั้ง หวังเป็นเลิศ
ก่อกำเนิด เกิดผล กับคนหลาย
เพิ่มปุ่มนูน พูนรับ สัมผัสกาย
ช่วยสลาย ไขมัน ชั้นกายา
     ด้วยลูกกลิ้ง วิ่งวน จนไถถู
จะเอาอยู่ เซลลูไลต์ (Cellulite) ใต้ชั้นหนา
จึงสำเร็จ เสร็จได้ ใช้ปัญญา
นอกตำรา น่ารู้ ครูช่วยคิด
     เป็นสิ่งดี ที่ควร ชวนสรรค์สร้าง
พบแนวทาง อย่างหนึ่ง จึงประดิษฐ์
นวัตกรรม ทำได้ ไทยพิชิต
ยื่นจดสิท-ธิบัตร ชาติไทยเรา”

     “ถึงผู้อ่าน วานด้วย ช่วยกันชี้
บทความนี้ ที่ทำ นำมาสอน
อธิบาย หลายหลาก มากขั้นตอน
เป็นบทกลอน ย้อนหา ค่าของไทย
     สิ่งประดิษฐ์ คิดค้น ของคนช่าง
ลูกศิษย์สร้าง อย่างดี มีค่าไหม
ผลงานเด่น เห็นด้วย ช่วยเปิดใจ

คิดอย่างไร ให้ส่ง ลงบล็อกเลย"