ขอต้อนรับสู่กลอนแปด ของครูวัลลภ มากมี
บทกลอนทั้งหมดนี้เป็นทรัพย์สินทางปัญญา (ลิขสิทธิ์งานสร้างสรรค์ประเภทวรรณกรรม) ไม่อนุญาตให้นำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่แอบแฝงแสวงหาผลประโยชน์ ยกเว้นการลิงก์เข้าสู่เว็บบล็อกนี้

วันเสาร์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

กลอนวันครู

     กลอนแปดแตกต่างจากกลอนแปดสุภาพ คลิกดู เสียงวรรณยุกต์ของกลอนแปดสุภาพ
     สำหรับเว็บบล็อก "กลอนแปด" นี้จะประกอบไปด้วยกลอนแปดสุภาพ  หัวข้อใหญ่ ดังต่อไปนี้
๑. กลอนแปดสุภาพ กับสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมตัวอย่างกลอนแปด (หน้าแรกนี้)  
๒. กลอนแปดสุภาพ ส่งเสริมความรักความเข้าใจใน ๓ สถาบันหลักของชาติไทย คือ
    ๒.๑ กลอนแปดสุภาพ ส่งเสริมความรู้และความรักในสถาบันชาติ ด้านมนุษยศาสตร์ ดังต่อไปนี้
          ๒.๑.๗ วันครู
          ๒.๑.๑๒ ๕ อ.
          ๒.๑.๑๓ รถติด
          ๒.๑.๑๖ รัก
     ๒.๒ กลอนแปดสุภาพ ส่งเสริมความรู้และความรักในสถาบันศาสนา มีกลอนธรรมะ ดังต่อไปนี้
     ๒.๓ กลอนแปดสุภาพ ส่งเสริมความรู้และความรักในสถาบันพระมหากษัตริย์ ดังต่อไปนี้


                   พ่อครูไทยในหลวงของปวงชน

หมายเหตุ พระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่แสดงอยู่นี้ ผู้เขียนได้ฉายพระรูปจากปฏิทิน (ประมาณปี ๒๕๕๐) ของธนาคารกรุงเทพ

หมายเหตุ ผู้เขียนเน้นสัมผัสในทุกวรรคโดยแนวการสัมผัสในได้ยึดหลักจากบทกลอนที่เป็น Idol คือ
“น้ำใส  ไหลเย็น  เห็นตัวปลา”
กลอนแปดสุภาพ
กลอนพ่อครูไทยในหลวงของปวงชน
     “ครูแผ่นดิน ถิ่นไทย ใครก็รู้
ทรงเป็นครู ปูทาง สร้างสิ่งใหม่
ธ ทรงงาน การนำ ทำวิจัย
พ่อครูไทย ในหลวง ของปวงชน
     พระดำรัส ชัดแจ้ง แสดงสื่อ
ทรงยึดถือ คือกิจ ประสิทธิ์ผล
สร้างภูมิรู้ สู่หล้า ประชาชน
สอนทุกคน หนแห่ง แม้แหล่งไกล
     ทั้งน้ำ-ดิน อินทรีย์ มีหลายด้าน
พระราชทาน งานฝึก ศึกษาให้
โครงการหลวง ห่วงราษฎร์ ของชาติไทย
พืชพันธุ์ไม้ ไร่นา ภารกิจ
     สอนพอเพียง เลี้ยงตน หนทางชี้
สอนวิธี มีธรรม นำประดิษฐ์
สอนสร้างงาน การทำ นำชีวิต
สอนการคิด ผิดถูก ปลูกปัญญา

     ทรงเป็นครู สู่ศิษย์ กิจ-การสอน
ทุกข์เดือนร้อน ผ่อนไป ให้ค้นหา
พึ่งตนเอง เร่งรัด พัฒนา
สู่สัมมา อาชีพ ไม่ตีบตัน
     ทรงวิจัย ให้ลึก เพื่อศึกษา
เกิดคุณค่า ถาวร สอนสิ่งสรรค์
ทฤษฎีใหม่ ไร่สวน ควรแบ่งปัน
ชั่งหัวมัน พันธุ์ไม้ ใช้เพียงพอ
     ครูน้อมนำ ทำจริง ยิ่งสมเจตน์
ทั่วประเทศ เขตคาม ตามรอยพ่อ
รู้สำนึก ศึกษา อย่ารั้งรอ

เร่งสานต่อ ก่อดี ทวีตน
     ร่วมใจพร้อม น้อมนำ คำพ่อสอน
หลายขั้นตอน ย้อนคิด ประสิทธิ์ผล
ประเสริฐหนอ พ่อครู ภูมิพล
ทั่วโลกยล สนการ งานพระองค์"

สวรรค์ส่งกลับมารับภูมินทร์
     "สิบสามตุลา ฟ้าสิ้น ยินข่าวร้าย
จิตสลาย หายลับ ดับผุยผง
น้ำตาไหล ไม่หยุด ทรุดกายลง
สวรรค์คง ส่งกลับ รับภูมินทร์
     ทุกคนร้อง นองน้ำตา ปีห้าเก้า
แสนโศกเศร้า เฝ้าคิด จิตถวิล
แสงเรืองรอง ส่องไทย ในแผ่นดิน
ทั่วทุกถิ่น ยินเสียง ภูมิพล
     เจ็ดสิบปี ที่ครอง ผองทวยราษฎร์
เหยียบพระบาท ชาติไทย ไปทุกหน
แม้เหน็ดเหนื่อย เมื่อยล้า ฟ้ามืดมน
ทรงลุยฝน ทนร้อน มาผ่อนภัย
    ศูนย์รวมรัก ภักดี ที่ยึดมั่น
จอมราชัน สวรรคต หมดสมัย
ข้าทั้งผอง รองพระบาท ทุกชาติไป
องค์จอมไท้ ได้สถิต จิตทุกดวง
     สุดอาลัย ไทยซ้อง ร่ำร้องหา
ผองประชา ฝ่าประบาท ขาดพ่อหลวง
ขอพระองค์ ทรงกุศล ผลทั้งปวง
เสร็จสรวง สวรรค์ นิรันดร์เทอญ"

ขอน้อมเกล้าฯ ถวายอาลัยส่งดวงพระวิญญาณ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ 
เสด็จฯ สู่สวรรคาลัย 
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม 
ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้านายวัลลภ มากมี และครอบครัว
วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

     รูปพานไหว้ครู

กลอนวันครู
กลอนบูชาคุณครู
     “ศิษย์ขอน้อม พร้อมคำ สำนึกรู้
เพราะคุณครู ผู้ให้ ได้ศึกษา
คอยอบรม บ่มใจ ให้วิชา
สร้างปัญญา ค่าล้ำ ค้ำชีวี
     ขอกุศล ผลบุญ หนุนแด่ท่าน
ศิษย์จะสาน งานครู สู่ศักดิ์ศรี
อุทิศตน หนทาง สร้างสิ่งดี
เพราะวันนี้ มีครู ผู้ให้เอย”

ด้วยจิตคารวะแด่คุณครูผู้ให้ได้ประสิทธิ์ประศาสตร์วิชา
ประพันธ์โดยนายวัลลภ มากมี
เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗
The Experts on Vocational Education Staff from Taiwan visit at my classrooms on 5th June 2014.