กลอนแปด
“ยอดกษัตริย์พัฒนาปรีชาล้ำ พระองค์ทำนำร่องต้องศึกษา พระราชทานงานใหญ่ให้ประชา เกิดคุณค่าฟ้ารู้สู่ผืนดิน ธ ทรงโครงการพระราชดำริ ราชปิติวิวัฒน์จัดเพิ่มสิน มอบประชามาไว้ให้ทำกิน ไทยทั่วถิ่นยินดีมีสุขล้น ..... ร่วมใจพร้อมน้อมนำคำพ่อสอน ทุกขั้นตอนย้อนคิดประสิทธิ์ผล ประเสริฐหนอพ่อครูภูมิพล ทั่วโลกยลสนงานการอุทิศ ผองชาวไทยใจภักดิ์รักพ่อหลวง หลอมทุกดวงปวงไทยได้เพ่งพิศ เทิดพระองค์จงรักประจักษ์จิต ธ สถิตจิตใจไทยนิรันดร์”
ขอต้อนรับสู่กลอนแปด ของครูวัลลภ มากมี
บทกลอนทั้งหมดนี้เป็นทรัพย์สินทางปัญญา (ลิขสิทธิ์งานสร้างสรรค์ประเภทวรรณกรรม) ไม่อนุญาตให้นำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่แอบแฝงแสวงหาผลประโยชน์ ยกเว้นการลิงก์เข้าสู่เว็บบล็อกนี้

วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

กลอนสอนนักเรียน, สอนให้รู้

     กลอนแปดแตกต่างจากกลอนแปดสุภาพ คลิกดู เสียงวรรณยุกต์ของกลอนแปดสุภาพ
     สำหรับเว็บบล็อก "กลอนแปด" นี้จะประกอบไปด้วยกลอนแปดสุภาพ  หัวข้อใหญ่ ดังต่อไปนี้
๑. กลอนแปดสุภาพ กับสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมตัวอย่างกลอนแปด (หน้าแรกนี้)  
๒. กลอนแปดสุภาพ ส่งเสริมความรักความเข้าใจใน ๓ สถาบันหลักของชาติไทย คือ
    ๒.๑ กลอนแปดสุภาพ ส่งเสริมความรู้และความรักในสถาบันชาติ ด้านมนุษยศาสตร์ ดังต่อไปนี้
          ๒.๑.๗ วันครู
          ๒.๑.๑๒ ๕ อ.
          ๒.๑.๑๓ รถติด
          ๒.๑.๑๖ รัก
     ๒.๒ กลอนแปดสุภาพ ส่งเสริมความรู้และความรักในสถาบันศาสนา มีกลอนธรรมะ ดังต่อไปนี้
     ๒.๓ กลอนแปดสุภาพ ส่งเสริมความรู้และความรักในสถาบันพระมหากษัตริย์ ดังต่อไปนี้


          กลอนของท่านสุนทรภู่ รู้อะไรไม่สู้รู้วิชา

รู้จักนวัตกรรม รู้จักทำวิจัย ด้วยการ "คิด-ทำ-นำเสนอ"
     ผู้เขียนขอเสนอวิธีการแห่งความสำเร็จของการสร้างสรรค์งานด้านสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมจาก ๓ กระบวนการหลัก และ ๓ กระบวนการย่อย
     ๓ กระบวนการหลักคือ “คิด-ทำ-นำเสนอ
     “คิด” มี ๓ กระบวนการย่อยคือ “คิดใหม่-ใช้ดี-มีประโยชน์”
     “ทำ มี ๓ กระบวนการย่อยคือ “เรียนรู้-สู้งาน-บริหารเป็น
     “นำเสนอ” มี ๓ กระบวนการย่อยคือ “เขียนถ้อยคำ-นำภาพลง-พูดตรงประเด็น

     อนึ่ง ตั้งแต่ปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๗ ผู้เขียนได้เป็นครูผู้ควบคุมและที่ปรึกษาหลักให้กับนักเรียนนักศึกษาแผนกช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี โดยใช้หลักการ คิด-ทำ-นำเสนอ ได้รับความสำเร็จในระดับชาติ และนานาชาติ ดังต่อไปนี้
ผลงานจากการฝึกผู้เรียนด้านสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๗
จำนวน
รางวัล
ผู้เรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ และรางวัลผู้ทรงคุณวุฒิในระดับชาติ
๑๔
ผู้เรียนได้รับรางวัลในระดับนานาชาติ
ผู้เรียนได้รับพระราชทานเกียรติบัตรเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติด้านสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรม
ผู้เรียนได้รับโล่และเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ ในงาน ๖๘ ปี อาชีวะไทยก้าวไกลสู่อนาคต
ผู้เรียนได้รับทุนไปศึกษาดูงานประเทศออสเตรเลีย
ผู้เรียนได้รับทุนไปศึกษาดูงานประเทศสหรัฐอเมริกา
ผู้เรียนได้รับทุนไปศึกษาดูงานประเทศเกาหลีใต้
ผู้เรียนได้รับทุนไปศึกษาดูงานประเทศสวิสเซอร์แลนด์ (+เยอรมนี + ฝรั่งเศส)


หมายเหตุ ผู้เขียนเน้นสัมผัสในทุกวรรคโดยแนวการสัมผัสในได้ยึดหลักจากบทกลอนที่เป็น Idol คือ
“น้ำใส  ไหลเย็น  เห็นตัวปลา”
กลอนแปดสุภาพ
กลอนสอนนักเรียน, กลอนสอนให้รู้
กลอนรู้ประดิษฐ์ "คิด-ทำ-นำเสนอ"
---------------------------------------
     "รู้นวัตกรรม นำทาง สร้างสิ่งใหม่
รู้จักใฝ่ ใช้หลัก ปักเหตุผล
รู้ให้มาก ยากนัก จักอับจน      
รู้คิดค้น สนใจ ในเงื่อนงำ
     รู้ให้รอบ ชอบนัก รักการอ่าน
รู้ประสาน งานใด ไม่ตกต่ำ
รู้ให้จริง ยิ่งต้อง ลองกระทำ
รู้หลักธรรม นำใจ ใส่กมล
     รู้เบื้องลึก ฝึกคิด วินิจฉัย
รู้เร็วไว ใฝ่หา มาฝึกฝน
รู้แทนคุณ บุญรับ กลับสู่ตน
รู้จักคน ค้นถึง บึ้งหัวใจ
     รู้ความรัก พักจิต คิดถึงค่า
รู้จักหน้า อย่าเชื่อ เผื่อนิสัย
รู้พิษยา อย่ายุ่ง มุ่งห่างไกล
รู้ธรรมไว้ ให้ผละ ละอบาย
     รู้จักรอ ขอให้ อย่าใจร้อน
รู้การนอน ตอนไหน ไม่ตื่นสาย
รู้คุณค่า อย่ายุ่ง มุ่งทำลาย
รู้จักกาย หายป่วย ด้วยการฟิต
     รู้เวลา อย่าคอย ปล่อยเกียร์ว่าง
รู้เชิงช่าง สร้างจริง สิ่งประดิษฐ์
รู้ศึกษา หาทาง สร้างสิ่งคิด
รู้การกิจ จิตตั้ง หวังเลิศล้ำ  
     รู้จักคิด ประดิษฐ์ เป็นสิ่งของ
รู้ทดลอง ต้องอย่า มาพูดพร่ำ
รู้จักเพียร เขียน ๕ บท ทดลองทำ
รู้ถ้อยคำ นำเสนอ เลอเลิศเอย"

(ประพันธ์โดยนายวัลลภ  มากมี เมื่อวันเสาร์ที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕)

           รูปภาพ e-learning