กลอนแปด
“ยอดกษัตริย์พัฒนาปรีชาล้ำ พระองค์ทำนำร่องต้องศึกษา พระราชทานงานใหญ่ให้ประชา เกิดคุณค่าฟ้ารู้สู่ผืนดิน ธ ทรงโครงการพระราชดำริ ราชปิติวิวัฒน์จัดเพิ่มสิน มอบประชามาไว้ให้ทำกิน ไทยทั่วถิ่นยินดีมีสุขล้น ..... ร่วมใจพร้อมน้อมนำคำพ่อสอน ทุกขั้นตอนย้อนคิดประสิทธิ์ผล ประเสริฐหนอพ่อครูภูมิพล ทั่วโลกยลสนงานการอุทิศ ผองชาวไทยใจภักดิ์รักพ่อหลวง หลอมทุกดวงปวงไทยได้เพ่งพิศ เทิดพระองค์จงรักประจักษ์จิต ธ สถิตจิตใจไทยนิรันดร์”
ขอต้อนรับสู่กลอนแปด ของครูวัลลภ มากมี
บทกลอนทั้งหมดนี้เป็นทรัพย์สินทางปัญญา (ลิขสิทธิ์งานสร้างสรรค์ประเภทวรรณกรรม) ไม่อนุญาตให้นำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่แอบแฝงแสวงหาผลประโยชน์ ยกเว้นการลิงก์เข้าสู่เว็บบล็อกนี้

วันพุธที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

กลอนรถติด

     กลอนแปดแตกต่างจากกลอนแปดสุภาพ คลิกดู เสียงวรรณยุกต์ของกลอนแปดสุภาพ
     สำหรับเว็บบล็อก "กลอนแปด" นี้จะประกอบไปด้วยกลอนแปดสุภาพ  หัวข้อใหญ่ ดังต่อไปนี้
๑. กลอนแปดสุภาพ กับสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมตัวอย่างกลอนแปด (หน้าแรกนี้)  
๒. กลอนแปดสุภาพ ส่งเสริมความรักความเข้าใจใน ๓ สถาบันหลักของชาติไทย คือ
    ๒.๑ กลอนแปดสุภาพ ส่งเสริมความรู้และความรักในสถาบันชาติ ด้านมนุษยศาสตร์ ดังต่อไปนี้
          ๒.๑.๗ วันครู
          ๒.๑.๑๒ ๕ อ.
          ๒.๑.๑๓ รถติด
          ๒.๑.๑๖ รัก
     ๒.๒ กลอนแปดสุภาพ ส่งเสริมความรู้และความรักในสถาบันศาสนา มีกลอนธรรมะ ดังต่อไปนี้
     ๒.๓ กลอนแปดสุภาพ ส่งเสริมความรู้และความรักในสถาบันพระมหากษัตริย์ ดังต่อไปนี้


กลอนแปดสุภาพ
กลอนรถติด
หมายเหตุ 
๑. ผู้เขียนเน้นสัมผัสในทุกวรรคโดยแนวการสัมผัสในได้ยึดหลักจากบทกลอนที่เป็น Idol คือ
“น้ำใส  ไหลเย็น  เห็นตัวปลา”
๒. สถิติในปี ๒๕๕๕ ประเทศไทยมีจำนวนประชากร ๖๗ ล้านคน มีรถจดทะเบียนตาม พ.ร.บ. รถยนต์กับกรมการขนส่งทางบกจำนวน ๓๑ ล้านคัน เฉลี่ยประมาณ ๒ คนมีรถ ๑ คัน
     “ปัญหาใหญ่ ในเมือง เรื่องรถติด
ภารกิจ ผิดพลาด คลาดไปหมด
สามสิบเอ็ด ล้านคัน นั่นคือรถ
ที่ปรากฏ จดไว้ ได้แต่ปลง
     สองคนคัน นั่นหนา อย่าเหยียดหยัน
เผาน้ำมัน ควันพ่น ปนผุยผง
กายและใจ ได้รับ กลับเสื่อมลง
จิตงุนงง คงรับ กับชะตา
     ใช้น้ำมัน วันละ หลายล้านลิตร
เศรษฐกิจ ติดขัด อัดปัญหา
เพิ่มโลกร้อน บ่อนดุล ทุนเงินตรา
ทุกข์ภายหน้า สาหัส จัดหนักไป
     รถเรียงกัน มันมาก ยากจะต่อ
ยาวเกินพอ รอนับ ขับมิไหว
ทำถนน หนทาง กันอย่างไร
รถของไทย ใช้ล้น ถนนจริง
     อยากให้รัฐ จัดทำ นำปัญหา
รถไฟฟ้า มาสร้าง เพิ่มรางวิ่ง
เชื่อมโยงใย ไปมา พาพึ่งพิง
จะใหญ่ยิ่ง สิ่งนี้ ที่เจริญ” 

ประพันธ์โดยวัลลภ  มากมี
เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕