ขอต้อนรับสู่กลอนแปด ของครูวัลลภ มากมี
บทกลอนทั้งหมดนี้เป็นทรัพย์สินทางปัญญา (ลิขสิทธิ์งานสร้างสรรค์ประเภทวรรณกรรม) ไม่อนุญาตให้นำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่แอบแฝงแสวงหาผลประโยชน์ ยกเว้นการลิงก์เข้าสู่เว็บบล็อกนี้

วันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

กลอนแปด, ตัวอย่างกลอนแปด

     กลอนแปดนับเป็น "ศิลปะภาษาไทย"
     ผู้เขียน (นายวัลลภ มากมี เป็นครูที่ปรึกษาของผลงานสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม) ได้เล็งเห็นว่าคนรุ่นใหม่แต่งกลอนกันน้อยลงจึงประสงค์ที่จะช่วยอนุรักษ์ศิลปะภาษาไทย ได้ทดลองแต่งกลอนแปดที่เน้นการสัมผัสในแต่จะไม่เน้นเรื่องเสียงเอก โท ตรี จัตวา และสามัญเท่าใดนักเพราะหาคำได้ยากมาก เพราะเป็นกลอนที่อธิบายประกอบผลงานสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรม จะกล่าวได้อีกอย่างหนึ่งคือเป็นกลอนแปดสุภาพกับงานช่าง ซึ่งงานทางช่างเป็นลักษณะแข็ง ผู้เขียนจึงปรับโทนโดยผสมความอ่อนลงไปให้เกิดเป็น "กลอนแปดกับการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม" 
     สำหรับการแต่งกลอนแปดนั้นมีวิธีการตามตัวอย่างที่ ๑ โดยมีผังกลอนแปดดังแสดงในภาพด้านล่างนี้ ซึ่งนอกจากกลอนแปดจะต้องมีการสัมผัสนอกแล้วยังควรเพิ่มความไพเราะให้กับบทกลอนด้วยการมีสัมผัสในดังแสดงในตัวอย่างที่ ๒ - ๔ การสัมผัสในกลอนแปดสุภาพของท่านครูสุนทรโวหาร (ภู่) หรือท่านสุนทรภู่
     นอกจากนี้แล้วยังมีตัวอย่างกลอนแปดของท่านอาจารย์เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ดังแสดงในตัวอย่างที่ ๕ ซึ่งท่านเป็นนักเขียนรางวัลซีไรต์ และเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ สาขาย่อยกวีนิพนธ์

ตัวอย่างที่ ๑ การสัมผัสนอก กลอนแปดสุภาพ เช่น
     “กลอนสุภาพ แปดคำ ประจำบ่อน  (วรรคสดับ)
อ่านสามตอน ทุกวรรค ประจักษ์แถลง  (วรรครับ)
ตอนต้นสาม ตอนสอง ลองแสดง  (วรรครอง)
ตอนสามแจ้ง สามคำ ครบจำนวน  (วรรคส่ง)
     ได้กำหนด บทกลอน ตอนสัมผัส  (วรรคสดับ)
ให้ฟาดฟัด ชัดความ ตามกระสวน (วรรครับ)
วางจังหวะ กะถูก ทุกกระบวน (วรรครอง) 
จึงจะชวน ม่วนชื่น รื่นเริงใจ" (วรรคส่ง)
หมายเหตุ ผู้เขียนได้ปรับแก้ไขกลอนบทที่ ๒ จากต้นฉบับเดิม เพื่อให้มี ๘ คำ และมีการสัมผัสใน


     ผังกลอนแปด สัมผัสนอกที่เป็นมาตรฐาน (แบบไม่อนุโลมจุดสัมผัส)

     กลอนแปดแตกต่างจากกลอนแปดสุภาพ คลิกดู เสียงวรรณยุกต์ของกลอนแปดสุภาพ
     สำหรับเว็บบล็อก "กลอนแปด" นี้จะประกอบไปด้วยบทกลอนที่เป็นกลอนแปดสุภาพ ดังต่อไปนี้
กลอนเรารักในหลวง
โครงการพระราชดำริ
กลอนเศรษฐกิจพอเพียง
กลอนน้ำท่วม
กลอนวันแม่, กลอนพระคุณแม่
กลอนสอนใจ วัยเรียน
กลอนสอนใจ วัยรุ่น
กลอนแปดสุภาพ, กลอนสอนศิษย์, กลอนคุณธรรม
กลอนวันครู
กลอนเกี่ยวกับครู, กลอนเตือนครู, กลอนคุณธรรมครู, กลอนบูชาครู
กลอนวันแห่งความรัก
กลอนรัก, กลอนความรัก, กลอนจีบสาว
กลอนธรรมะ, เบญจธรรม, ศีล ๕, อริยสัจ ๔
กลอนการพูด
กลอนอินเตอร์เน็ต, กลอนไอที
     บทกลอนที่เป็นกลอนแปด (ธรรมดา) ดังต่อไปนี้
กลอนแปด, ตัวอย่างกลอนแปด
กลอน 5
กลอนน้ำ, กลอนรักน้ำ, กลอนอนุรักษ์น้ำ, กลอนเกี่ยวกั...
กลอนรถติด
กลอนแด่แม่ที่จากไป
กลอนสอนนักเรียน

ตัวอย่างที่ ๒ การสัมผัสใน กลอนแปดสุภาพ ของท่านสุนทรภู่ เช่น
     “ถึงม้วยดิน สิ้นฟ้า หาสมุทร
ไม่สิ้นสุด ความรัก สมัครสมาน
แม้นเกิดใน ใต้หล้า สุธาธาร
ขอพบพาน พิศวาส ไม่คลาดคลา
     แม้เนื้อเย็น เป็นห้วง มหรรณพ
พี่ขอพบ ศรีสวัสดิ์ เป็นมัจฉา
แม้เป็นบัว ตัวพี่ เป็นภุมรา
เชยผกา โกสุม ปทุมทอง
     เจ้าเป็นถ้ำ อำไพ ขอให้พี่
เป็นราชสีห์ สมสู่ เป็นคู่สอง
จะติดตาม ทรามงวน นวลละออง
เป็นคู่ครอง พิศวาส ทุกชาติไป”

ตัวอย่างที่ ๓ การสัมผัสใน กลอนแปดสุภาพ ของท่านสุนทรภู่ เช่น
     “เมื่อเคราะห์ร้าย กายเรา ก็เท่านี้
ไม่มีที่ พสุธา จะอาศัย
ล้วนหนามเหน็บ เจ็บแสบ คับแคบใจ
เหมือนนกไร้ รังเร่ อยู่เอกา”

ตัวอย่างที่ ๔ การสัมผัสใน กลอนแปดสุภาพ ของท่านสุนทรภู่ เช่น

     “เหมือนหนุ่มหนุ่ม ลุ่มหลง พะวงสวาท
เหลือร้ายกาจ กอดจูบ รักรูปเขา
ครั้นวอดวาย ตายไป เหม็นไม่เบา
เป็นหนอนหนอง พองเน่า เสียเปล่าดาย”


     ตัวอย่างที่ ๕ กลอนแปดสุภาพของท่านอาจารย์เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ "กลอนครู ชู สุนทรภู่"


กลอนแปดกับสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม
หมายเหตุ ผู้เขียนเน้นสัมผัสในทุกวรรคโดยแนวการสัมผัสในได้ยึดหลักจากบทกลอนที่เป็น Idol คือ
“น้ำใส ไหลเย็น เห็นตัวปลา”
ผลงานการประพันธ์บทกลอนแปดกับสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม ดังต่อไปนี้

อธิบายผลงาน “ECO CAM” (ลูกเบี้ยวประหยัดเชื้อเพลิง)
     ผลงานสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมนี้ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ จากการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ปวส. ระดับประเทศ ปีการศึกษา ๒๕๕๒ ณ อิมแพค เมืองทองธานี ระหว่างวันที่ ๘ - ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๒

     “ECO CAM แจ่มจริง วิ่งประหยัด
ด้วยการจัด ลูกเบี้ยว ให้เรียวลง
อากาศเคล้า เข้าน้ำมัน พลันพุ่งตรง
ด้วยประสงค์ คงรอบต่ำ นำมาใช้
     คันเร่งรอง ประคอง คันเร่งหลัก
แล้วจึงผลัก เลื่อนเพลา เข้า-ออกได้
ลิ้นแปรผัน ทันที ที่เปลี่ยนไป
นวัตกรรมใหม่ ไอเสีย Clear ต่ำเอย”

อธิบายผลงาน “เครื่องแยกอณูน้ำมันที่ลอยแขวนอยู่ในน้ำ” (Floated Oil Molecule Separator)
    ผลงานสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมนี้ ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดโครงการค่ายนักประดิษฐ์รุ่นใหม่ ประเภทที่ ๑ อุปกรณ์รักษาสิ่งแวดล้อมและพลังงานทดแทน ในงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี ๒๕๕๔ จัดโดยสภาวิจัยแห่งชาติ ระหว่างวันที่ ๒ - ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ณ อิมแพค เมืองทองธานี

     “โปรดร่วมด้วย ช่วยกัน หมั่นพิทักษ์
อนุรักษ์ สักนิด คิดก่อนทิ้ง
ธรรมชาติ สะอาดตา น่าชมยิ่ง
ร่วมใจจริง สิ่งแวดล้อม ย่อมวิจิตร
     กุ้ง-ปู-ปลา มาอยู่ คู่แหล่งน้ำ
มนุษย์นำ ทำกิน สิ้นสารพิษ
เป็นแหล่งก่อ ต่อเติม เพิ่มชีวิต
จึงประดิษฐ์ คิดให้ ไร้น้ำมัน”

อธิบายภาพรวมของผลงาน “จักรยานหรรษา” (Jovial Bike)
     ผลงานสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมนี้ ได้รับรางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ การประกวดโครงการรางวัลนวัตกรรมครั้งที่ ๑๐ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓ สาขาสร้างเสริมสุขภาพ (นวัตกรรมกีฬา-ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ) ระดับปริญญาตรี
     ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาครั้งที่ ๕ หรือ Sport Science Innovative Contest (SSIC) 2012 ประเภทประชาชนทั่วไป จัดโดยสำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ณ สนามกีฬาแห่งชาติ ปทุมวัน กรุงเทพฯ วันที่ ๒๘ - ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
     ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ รางวัลสิ่งประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี ๒๕๕๖ ด้านการศึกษา จากสภาวิจัยแห่งชาติ ในงานวันนักประดิษฐ์ รับรางวัล ณ อิมแพค เมืองทองธานี ในวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ ผลงานนี้เป็นรางวัลใหญ่ในเวทีการประกวดที่เปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปบริษัทหรือใครก็ได้เข้าร่วมประกวด และเป็นสถานศึกษาเดียวของอาชีวศึกษาที่ได้รับรางวัลจากสภาวิจัยแห่งชาติในปี ๒๕๕๖     “ทั้งงานกลึง ถึงเลื่อย เหนื่อยพอใช้
เจียระไน ให้สวย ช่วยดูดี
เชื่อมโครงร่าง สร้างสรรค์ อันถ้วนถี่
รูปทรงนี้ ที่ทำ นำมาตั้ง
     ส่วนด้านท้าย หงายรับ จับประคอง
แยกเป็นสอง ของหน้า มาถึงหลัง
ประกอบแขน แกนจับ ปรับง่ายจัง
เล่นได้ดั่ง หวังไว้ ไม่เสียการ
     ถอดมาขัด ปัดเปื้อน เหมือนเหล็กใหม่
รองพื้นไว้ ให้จับ กับชิ้นงาน
ตั้งใจพ่น จนสวย ช่วยชื่นบาน
สีทนทาน นานอยู่ ดูเลิศล้ำ
     สีสดใส ใหม่เอี่ยม เตรียมประกอบ
เรียงรายรอบ ตอบถูก ทุกคนจำ
โครงหน้าหลัง ตั้งวาง ต่างช่วยทำ
ส่วนล่างต่ำ นำขา มาติดตั้ง
     แล้ววิจัย ให้ถ่อง ต้องศึกษา
พัฒนา หาทาง อย่างที่หวัง
กลุ่มเป้าหมาย หลายคน สนใจจัง
ออกกำลัง ครั้งนี้ ดีแค่ไหน
     ผู้ทดลอง ต้องดู รู้จริงก่อน
ทุกขั้นตอน สอนเล่น เป็นอย่างไร
เล่นแบบหนึ่ง ถึงสี่ วิธีใด
เพื่อจะให้ ได้เล่น เป็นทุกคน
     เมื่อรู้แจ้ง แบ่งข้าง ต่างลองขี่
ห้านาที ที่ลอง ต้องรู้ผล
แล้วจึงกรอก บอกตาม ความคิดตน
สิ่งควรสน ล้นค่า น่าเบิกบาน
     ทดลองเล่น เป็นวัน กีฬาสี
สนุกดี ที่มอง จ้องผลงาน
ซ้อนกันขึ้น ครื้นเครง เร่งประสาน
สองคนผ่าน มั่นใจ ไปประชัน
     ช่วยกันย่อ รอขย่ม ผสมคู่
คนอื่นดู รู้ว่า น่าจะมัน
มาเข้าคิว ทิวแถว แล้วรอกัน
แสนสุขสันต์ วันนี้ ดีกว่าใคร
     จักรยานหรรษา พาสนุก
เติมความสุข ทุกผู้ ดูชื่นใจ
ทั้งแขนขา พากัน ดันออกไป
กล้ามเนื้อใน ได้เกร็ง เร่งไขมัน
     ขย่มเท้า เราส่ง ตรงพื้นรอง
จังหวะสอง ต้องใช้ ให้มือปั่น
ฝึกสมอง ต้องไว ได้เฉียบพลัน
ร่วมช่วยกัน นั่นหนา พาสดใส
     Jovial Bike ใช้เล่น เป็นกีฬา
หยุดพึงพา ยาเสพติด พิษยิ่งไฟ
เราจึงจัด นวัตกรรม ทำขึ้นใหม่
เพื่อชาวไทย ได้ใช้ ไว้ทดลอง
     จะสนุก ถูกเงิน เพลินเมื่อเล่น
จะโดดเด่น เห็นแล้ว แน่วตามอง
ฝึกข้อมือ หรือไหล่ ไปถึงท้อง
ฝึกสมอง สองเท้า เข้าร่วมรับ
     เกร็งกล้ามแขน แล่นไป ให้สองมือ
ที่ใช้ถือ คือแฮนด์ แขนบังคับ
ถ้าจะเลี้ยว เอี้ยวหน่อย ค่อยขยับ
มือที่จับ สลับหัน ทันท่วงที
     ขย่มเท้า เข้าจังหวะ ไม่ละลด
จ้องจำจด ล้อหมุน ลุ้นให้ดี
เครื่องกีฬา พากาย ให้เคลื่อนที่
ช่วยให้มี อากาศ สะอาดหนุน
     จักรยานหรรษา ที่ท้าทาย
โรค-เครียดหาย กายแกร่ง แห่งสมดุล
ออกกำลัง หวังให้ ได้กระตุ้น
เกิดเป็นคุณ หนุนจิต คิดแจ่มใส
     พวกกลุ่มเสี่ยง เลี่ยงยา อย่าช้าเชือน
ชวนผองเพื่อน เตือนน้อง ร่วมลองใช้
มาเสียเหงื่อ เพื่อกาย สบายใจ
เป็นของใหม่ ได้ผล จากค้นคว้า
     กลุ่มทดลอง ต้องมี ยี่สิบห้าคน
เปอร์เซ็นต์ผล เก้าสิบสอง มองเห็นว่า
ช่วยเสริมร่าง สร้างกาย หลายท่วงท่า
พัฒนา น่าทึ่ง พึงพอใจ
     อีกแปดคน ค้นหา ค่าจุปอด
เฉลี่ยยอด สามร้อยกว่า ค่าที่ได้
จะแข็งแรง แกร่งกำยำ ล้ำเลิศชาย
ดีเหลือหลาย ใครลอง ร้องชมเชย”

อธิบายประโยชน์ของผลงาน “Neo Sports Board” (แผ่นกระดานเล่นกีฬาแนวใหม่)
     ผลงานสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมนี้ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาครั้งที่ ๔ หรือ Sport Science Innovative Contest (SSIC) 2011 ประเภทอาชีวศึกษา จัดโดยสำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ณ สนามกีฬาแห่งชาติ ปทุมวัน กรุงเทพฯ วันที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
     ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ โดยไม่มีผลงานใดได้รับรางวัลสูงกว่านี้ (ไม่มีรางวัลรองชนะเลิศอันอับ ๑ และไม่มีรางวัลชนะเลิศ) เพราะกรรมการตั้งข้อสังเกตว่าคล้ายกับผลงานจักรยานหรรษา ที่เคยได้รางวัลมาแล้ว (แต่ในความเป็นจริงเป็นเครื่องกีฬาได้ ๔ ชนิด (แบบ) มีท่าเล่นรวม ๑๖ ท่าซึ่งแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง) จากการประกวดโครงการรางวัลนวัตกรรมครั้งที่ ๑๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ สาขานวัตกรรมกีฬา-ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ระดับปริญญาตรี
     ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ จากการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ ประเภทที่ ๑ สิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต วันที่ ๓๐ มกราคม - ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ ณ MCC Hall ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ สาขาบางกะปิ
     ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ จากการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ปวส. ระดับชาติ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ณ ไบเทค บางนา ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๖

 เล่นแบบ Scooter กึ่ง Skate Board

เล่นแบบ Abslider

 เล่นแบบ Air Rower กึ่ง Sit-up

 เล่นแบบ Free Style

     “สิ่งดีเด่น เป็นเอก เทคนิคกาญจน์
แผ่นกระดานเล่นกีฬา (มา) แนวใหม่
สิบหกท่า น่าเล่น เด่นโดนใจ
นักเรียนไทย ได้คิด ประดิษฐ์มา
     เล่นในห้อง นอกอาคาร งานท้าทาย
ฝึกร่างกาย ได้มาก หลากหลายท่า
Neo Sports Board ยอดดี สี่กีฬา
พัฒนา น่าเล่น เป็นสุขล้น
     เล่นแบบ Scooter กึ่ง Skate Board
จะเยี่ยมยอด ปอดจุ บรรลุผล
เล่นที่กว้าง ทางตรง โค้งถนน
อวดผู้คน ยลตา มาเมียงมอง
      เล่นแบบ Abslider จะเลอเลิศ
กล้ามเนื้อเกิด แกร่งจริง ยิ่งอยากลอง
ทั้งลำตัว หัวไหล่ ไปถึงท้อง
แขนทั้งสอง ต้องกำยำ ล้ำเลิศชาย
      เล่นแบบ Air Rower กึ่ง Sit-up
เอื้อมมือจับ กับแฮนด์ แอ่นเอนกาย
อายุมาก หากลอง ร้องสบาย
ได้ผ่อนคลาย หายเมื่อย ไม่เหนื่อยมาก
      เล่นแบบ Free Style หลายลีลา
ฝึกแขน-ขา หน้าท้อง ต้องหลายหลาก
ในท่านอน ยืน-นั่ง ทั้งง่าย-ยาก
ไม่ลำบาก หากทำ นำสุขใจ
      เทคนิคกาญจน์ งานดี มีจัดหนัก
อัตลักษณ์ มักเน้น เด่นกว่าใคร
นวัตกรรม กีฬา มาแนวใหม่
เครื่องเดียวได้ Four in One สรรค์สร้างกาย
      นอกจากนั้น ปั่นไฟ ใช้ชาร์จดี
แบตเตอรี่ ที่มือถือ หรือไฟฉาย
มีกระพริบ วิบวับ กับไฟท้าย
สุขสบาย ได้ครบ จบกระบวน
      ทุกเพศวัย ในบ้าน ท่านเลือกเล่น
ฝึกให้เด่น เน้นท่า น่าสมควร
ได้แบ่งปัน กันไป ให้ครบถ้วน
รวมแก๊งก๊วน ชวนมา พาสุขเอย”

อธิบายผลงาน ฮูล่าฮุปแบบลูกกลิ้งรุ่นที่ ๑ เรียกว่า “Rolling Hula-hoop”
     ผลงานสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมนี้ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โครงการรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทยครั้งที่ ๑๐ ปีการศึกษา ๒๕๕๓ สาขาสร้างเสริมสุขภาพ (นวัตกรรมกีฬา-ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ) ระดับมัธยมศึกษา / ปวช. จัดโดยสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

     “Rolling Hula-hoop ยุบไขมัน
ลูกกลิ้งนั้น ปั่นหมุน กระตุ้นถี่
กลิ้งเวียนกัน สั่นกาย หลายหลากที่
สนุกดี ที่เล่น เป็นของใหม่
     เด็กผู้หญิง ยิ่งง่าย ส่ายเอวอ่อน
อรชร อ้อนแอ้น แสนสดใส
ชายร่างอ้วน ควรลอง ต้องใส่ใจ
หญิงสูงวัย ได้ลอง ร้องชมเชย”

อธิบายผลงาน ฮูล่าฮุปแบบลูกกลิ้งรุ่นที่ ๒ เรียกว่า “นวัตกรรมฮูล่าฮุป”
     ผลงานสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมนี้ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โดยเป็นรางวัลสูงสุด (ไม่มีผลงานใดได้รับรางวัลชนะเลิศ) เพราะกรรมการตั้งข้อสังเกตว่าคล้ายกับผลงานในรุ่นที่ ๑ ที่เคยได้รางวัลมาแล้ว (แต่ในความเป็นจริงการหมุนของวงหรือ Hoop แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง) โครงการรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทยครั้งที่ ๑๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ สาขาสร้างเสริมสุขภาพ (นวัตกรรมกีฬา-ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ) ระดับมัธยมศึกษา / ปวช. จัดโดยสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

     “นวัตกรรมฮูล่าฮุป ยุบพุง
ด้วยหมายมุ่ง ลดไขมัน ขั้นรวดเร็ว
มีลูกกลิ้ง วิ่งหมุน กระตุ้นเซลล์
วิ่งรอบเอว นวดแทน แสนสบาย
     พื้นที่ไหน ไม่อับ ไม่คับแคบ
จับ Hoop แนบ แอบหลัง ตั้งฉากกาย
แกว่งเบาเบา เท่านั้น มันแสนง่าย
แค่โยกย้าย ส่ายเอว เร็วพอควร
     แก่และเด็ก เล็กใหญ่ ได้ทั้งหมด
ทำจ้องจด อดลอง นะน้องอ้วน
กระแสดัง สังคม นิยมล้วน
ลองหมุนทวน สวนกลับ สับซ้าย-ขวา
     แกว่งได้ดี มีท่า หน้าสดใส
ยิ้มแย้มไว้ ได้ลุ้น หุ่นดารา
เป็นของแปลก แหวกแนว แจ๋วเจ็งกว่า
สุดคุ้มค่า ท้าเล่น เด่นจริงเอย”

อธิบายผลงาน ฮูล่าฮุปแบบลูกกลิ้งรุ่นที่ ๓ เรียกว่า “นวัตกรรมฮูล่าฮุป”
     ผลงานสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมนี้ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ จากการประกวดโครงการค่ายนักประดิษฐ์รุ่นใหม่ ในงานวันนักประดิษฐ์ ประเภทที่ ๒ อุปกรณ์อำนวยความสะดวกภายในบ้านพักอาศัย โรงเรียน หรือชุมชน จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ (วช.) ณ อิมแพคเมืองทองธานี จ.นนทบุรี ระหว่างวันที่ ๒ - ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕


    “ฮูล่าฮุปแบบลูกกลิ้ง รุ่นที่สาม
เสริมความงาม ตามด้วย ช่วยหุ่นดี
เพลิดเพลินใจ ให้ครบ สิบนาที
สุขทวี มีไว้ ใช้สร้างตน
     นวัตกรรม นำมา พาวิจัย
ความรู้ใหม่ ได้มา พาฝึกฝน
กลุ่มประชา มาช่วย ด้วยหลายคน
ประเมินผล สรุปความ ตามแนะนำ
     มีทักษะ ประดิษฐ์ คิดสิ่งของ
หลักทดลอง ต้องเร่ง เก่งการทำ
ต้องพากเพียร เขียนห้าบท จดใจจำ
ร้อยถ้อยคำ นำเสนอ กับ วช
     กรรมการ ท่านว่า หาเชี่ยวชาญ
มาวิจารณ์ งานนี้ อย่ารีรอ
จะสมบูรณ์ พูนค่า น่ายกยอ
จะเกิดก่อ ต่อค่า น่าชมเชย”

อธิบายผลงาน ฮูล่าฮุปแบบลูกกลิ้งรุ่นที่ ๔ เรียกว่า “นวัตกรรมฮูล่าฮุป”
     ผลงานสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมนี้ได้รับรางวัลชนะเลิศ (จากทั้งหมด ๑๗๔ ผลงาน)จากการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประเภทที่ ๑ สิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ระดับภาค ภาคกลาง วันที่ ๑๕ - ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕ ณ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี และผลงานสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมนี้ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ จากการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ ประเภทที่ ๑ สิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต วันที่ ๗ - ๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ณ MCC Hall ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ สาขาบางกะปิ
     ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ จากการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ปวส. ระดับชาติ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ณ ไบเทค บางนา ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๕
     ได้รับรางวัลชมเชย จากการประกวดนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาครั้งที่ ๕ Sport Science Innovative Contest (SSIC) 2012 ประเภทต้นทุนต่ำ ณ สนามกีฬาแห่งชาติ วันที่ ๒๘ - ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
     ได้รับรางวัล Special Prize จากการแสดงนิทรรศการในงานวันนักประดิษฐ์ ณ อิมแพค เมืองทองธานี ระหว่างวันที่ ๒ – ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖


     “ทั้งสามรุ่น ประกวด ระดับชาติ
รับประกาศ รางวัล ชั้นดาวรุ่ง
มารุ่นสี่ ดีจัง ดั่งหมายมุ่ง
ได้ปรับปรุง ลดแรง กระแทกใส่
     แขนประคอง สองข้าง ที่กางรับ
สปริงซับ กับการชน คนปลอดภัย
ระบบดี ที่นำ ทำมาใหม่
พับเก็บได้ ง่ายมาก หากพกพา
     จะขึ้นรถ ลงเรือ ไปเหนือ-ใต้
ขึ้นรถไฟ ใต้ดิน บินบนฟ้า
ออกกำลัง ที่ไหน ได้ทุกครา
สุขอุรา หาใด ไหนเปรียบปาน
     จากวิธี Research & Develop
ครอบคลุมครบ จบกระบวน ชวนชื่นบาน
ภาคกลางมี ร้อยเจ็ดสิบสี่ ผลงาน
ชนะผ่าน เป็นที่หนึ่ง ซึ่งขอบคุณ

อธิบายผลงาน ฮูล่าฮุปแบบลูกกลิ้งรุ่นที่ ๕ เรียกว่า “นวัตกรรมฮูล่าฮุป”
     ผลงานสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมนี้จะสร้างเป็นผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ ออกจำหน่ายจริง โดยกำลังจัดทำแม่พิมพ์สำหรับลูกกลิ้งแบบใหม่ที่มีปุ่มนูนลักษณะตรงข้ามกับลูกกอล์ฟ ได้ออกแบบพิเศษให้ชุดสร้างแรงพยุงตัว
     “เทคนิคกาญจน์ งานนี้ มีจัดหนัก
อัตลักษณ์ มักเน้น เด่นดูดี
Inno Hula-hoop ชุบชีวี
เปลี่ยนวิธี ที่หมุน รุ่นเก่าก่อน
     Fitness First เกิดแล้ว แนว Easy
ไม่ต้องมี ไฟฟ้า พาโลกร้อน
เล่นประจำ ทำไป ไม่เกี่ยงงอน
ส่ายเอวอ่อน วนกลม ผสมนวด
     ฝึกแรงกาย คลายเส้น เน้นคุณค่า
ตั้งแต่ขา มาเอว อย่างเร็วรวด
ลดไขมัน ทันใจ ไวยิ่งยวด
ไข้เจ็บปวด ชวดไป ใสผุดผ่อง
     นวัตกรรมฮูล่าฮุป สรุปล้ำ
ที่ได้ทำ น้ำหนักถ่วง ห่วงทั้งสอง
แรงพยุง ยกปลาย ให้ประคอง
แกว่งได้คล่อง ลองเล่น เป็นเรื่องง่าย
      R & D สี่ครั้ง หวังเป็นเลิศ
ก่อกำเนิด เกิดค่า มาจำหน่าย
คนพันธุ์อา กล้าคิด ประดิษฐ์ขาย
เสริมรายได้ ใช้เรียน เพียรวิชา
     นวัตกรรม ระดับโลก ใช่โชคช่วย
กระทำด้วย มุ่งมั่น ฟาดฟันฝ่า
จึงสำเร็จ เสร็จได้ ใช้ปัญญา
นอกตำรา มาด้วย ช่วยกันคิด
     เป็นสิ่งดี ที่ควร ชวนสรรหา
พัฒนา คุณภาพ กับชีวิต
นวัตกรรม ทำได้ ไทยประดิษฐ์
จะจดสิทธิบัตร เพื่อชาติไทย”

     “ถึงผู้อ่าน วานด้วย ช่วยกันชี้
บทความนี้ ที่ทำ นำบทกลอน
อธิบาย หลายหลาก มากขั้นตอน
ช่วยการสอน ศิลป์ภาษา ค่าของไทย
     สิ่งประดิษฐ์ คิดค้น ของคนช่าง
ลูกศิษย์สร้าง อย่างดี มีค่าไว้
ผลงานเด่น เห็นด้วย โปรดช่วยไข

คิดอย่างไร ให้ส่ง ตรงบล็อกเลย"

Share